Die Dag van die Here Kom

Prof. Johan Malan, Middelburg (Desember 2008)

Die begrip die dag van die Here (of net: di dag) word dikwels in die Ou n Nuwe Testament met die vervulling van eindtydse profesie in verband gebring. Dit verwys na die laaste fase van menslike geskiedenis op aarde wanneer die Here regstreeks in die lotgevalle van die mensdom gaan ingryp en Homself in verskillende hoedanighede sal openbaar as Bruidegom, Regter en Koning. Hierdie openbaringsfase gaan net meer as n duisend jaar lank duur omdat dit sowel die sewe jaar van die verdrukking as die duisendjarige vrederyk (die Millennium) insluit.

Ons het hier met n profetiese tydperk te doen waarin een dag n duisend jaar voorstel. Om dit reg te kan verstaan, moet ons in ag neem dat daar drie verskillende weke is waarna die Bybel verwys.

Eerstens is daar weke wat sewe dae van 24 uur elk het.

Tweedens is daar profetiese weke wat uit sewe jaar elk bestaan, m.a.w. jaarweke (vgl. Lev. 25:8 en Dan. 9:24-27).

Derdens is daar die week van menslike geskiedenis op die huidige aarde, wat oor sewe millennia strek: Vier dae van n duisend jaar elk het tussen Adam en Christus verloop; nog twee dae verloop tussen Christus se eerste en tweede koms; daarna volg die sewende dag van die duisendjarige vrederyk (vgl. 2 Pet. 3:8). In Lukas 13:32 verwys Christus na die twee dae van die kerkbedeling, gevolg deur die derde dag van sy geopenbaarde koninkryk op aarde wanneer die duiwel gebind sal wees. Hosea 6:1-2 verwys profeties na die twee dae (2000 jaar) van Israel se verstrooiing, gevolg deur die derde dag van hulle volkome herstel tydens die Millennium.

Die volgende gebeurtenisse sal hoogtepunte van die dag van die Here wees:

Verheerliking van die kerk

Die dag van die Here word ingelui deur die vereniging tussen die hemelse Bruidegom en sy aardse bruid dit is die Here Jesus en die ware kerk van alle eeue. Hierdie ontmoeting sal in die lug bokant die aarde plaasvind, en met basuingeklank aangekondig word. Alle gelowiges sal met verheerlikte opstandingsliggame beklee word. Paulus s: Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word (1 Kor. 15:51-52). Dit is die eerste opstanding (Op. 20:6), wat ook die opstanding van die regverdiges (Luk. 14:14) genoem word.

Daarna, in ons verheerlikte liggame, sal ons almal saam tydens die wegraping weggevoer word, die Here Jesus tegemoet in die lug: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees (1 Thess. 4:16-17).

N die wegraping sal ons hemelse burgerskap n fisiese werklikheid word: Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam (Fil. 3:20-21; vgl. 1 Joh. 3:2).

Ons eerste afspraak in die hemel sal voor die regterstoel van Christus wees, waar ons genadeloon vir ons Christelike dienswerk sal verkry (2 Kor. 5:10; Rom. 14:10,12). Paulus bevestig die feit dat ons tydens d dag (van die Here) ons krone sal ontvang: Verder is vir my weggel die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in di dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het (2 Tim. 4:8).

N ons verskyning voor die regterstoel sal ons as bruid van die Lam tydens n funksie soortgelyk aan n huweliksluiting, aan Christus verbind word (vgl. Matt. 25:1-6; Ps. 45:7-16; Ef. 5:25-27). Hierna word die bruid die vrou van die Lam genoem (Op. 19:7).

In n regerende hoedanigheid word die vrou van die Lam beskryf as 24 ouderlinge uit alle volke en nasies wat saam met Christus die wreld sal oordeel en ook later saam met Hom as konings daaroor sal regeer (Op. 5:8-10; 1 Kor. 6:2). N hierdie wonderlike openbarings aan sy ware kerk, gaan die Here Jesus Homself ook toenemend aan die miljoene mense op aarde openbaar.

Die Regter van goddelose nasies

Wat die mense op aarde betref, sal die wegraping spoedig gevolg word deur die uitstorting van God se toorn oor die Christus-verwerpende nasies. Die sewe sels van God se oordele sal in die hemel gebreek word, gevolg deur sewe basuine en die sewe laaste plae. Dit sal alles in n tydperk van slegs sewe jaar gebeur, wat as die verdrukking, of Danil se 70ste jaarweek, bekend staan (Dan. 9:27; Matt. 24:29). Hierdie tydperk word in twee helftes van 3 jaar (of 42 maande) elk verdeel. Die eerste 3 jaar sal deur n valse vrede onder die bewind van die Antichris gekenmerk word, gevolg deur 3 jaar van groot verdrukking soos daar nog nooit was nie (Op. 6:2; Matt. 24:21).

In Openbaring 6:1-2 word die eerste sel van God se oordele in die hemel gebreek, met die gevolglike verskyning op aarde van n valse vredevors op n wit perd. Hy het n boog in sy hand, maar versteek sy pyle omdat hy in die naam van vrede kom. Die hele wreld sal verwonderd agter hom aangaan en hom ook aanbid (Op. 13:3-4). Hy sal vir 3 jaar lank n nuwe wreldorde vestig wat op n valse vrede en eenheid gebaseer is. Die hele wreld sal polities, ekonomies en godsdienstig van n sentrale punt af beheer en regeer word.

Die feit dat die Antichris ook deur almal aanbid sal word, sal die gevolg wees van alle nasies se verwerping van die Drie-enige God se oppergesag. Omdat hulle die ware God uit hulle grondwette, openbare lewe, onderwys- en regstelsels, asook uit hulle persoonlike lewe, verban het, sal Hy hulle aan die duiwel en die Antichris oorgee om hulle te dien en na te volg. Die Antichris sal n kortstondige poging aanwend om almal gelukkig te hou sodat hulle sy getroue ondersteuners kan wees. Hy sal onbeperkte vryhede toelaat, sodat sonde en boosheid hulle kruin tydens sy bewind sal bereik. Dit is waarom die Bybel hom die mens van sonde en die seun van die verderf noem (2 Thess. 2:3).

Teen die middel van die verdrukking sal sy valse vrede skielik beindig word wanneer rebellie teen hom en sy ideologie van globalisme sal uitbreek. Dan sal hy homself tot militre geweld wend en n skrikbewind voer soos daar nog nooit op aarde was nie. Met n skok sal die hele mensdom besef dat hulle om die bos gelei is en hulleself in werklikheid in die vreeslike dag van die Here bevind: Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos n dief in die nag. Want wanneer hulle s: Vrede en veiligheid dan oorval n skielike verderf hulle soos die barensnood n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie (1 Thess. 5:2-3).

Die Antichris sal God en die heiliges openlik laster (Op. 13:5-6), die hele wreld aan sy militre magsregering onderwerp (Op. 13:7), en met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref (Dan. 11:44). Sy bewind sal met die ergste oordele van God gepaard gaan en die mense sal weet dat die Here Jesus vir wie hulle verwerp en gesmaad het, sy toorn oor hulle uitstort. Te midde van groot aardbewings sal hulle vir die berge en rotse s: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? (Op. 6:16-17).

Die oordele van die groot verdrukking moet nie met die eindoordeel verwar word nie. Die oordele van die groot verdrukking (die laaste helfte van die sewe jaar van verdrukking) gaan aan die einde van die kerkbedeling uitgestort word, net voordat Christus se duisendjarige vrederyk op aarde gevestig word. In die proses gaan goddelose nasies, kulture en plekke heeltemal verdelg word, sodat n regering van geregtigheid, asook godvresende nasies, in hulle plek gestel kan word. Die mensdom stuur al vir duisende jare af op hierdie tyd van groot oordele wanneer God op n dramatiese wyse, soos in die tyd van Noag en Lot, gaan ingryp om goddeloosheid te beindig en geregtigheid te laat sevier. Dit sal deel van die eindtydse openbarings en oordele van God wees, sodat die wreld radikaal Christelik hervorm kan word. Die volgende Ou Testamentiese profesie het almal op hierdie laaste 3 jaar van die verdrukking betrekking:

Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orons sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. En Ek sal aan die wreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. En Ek sal sterwelinge skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir. Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanwe die grimmigheid van die Here van die lerskare en vanwe die dag van sy toorngloed (Jes. 13:9-13; vgl. ook Jes. 24:1-6, 19-21 en Mal. 4:1). Hieruit is dit duidelik dat die doel met die oordele van die dag van die Here die verdelging van sondaars en spesifiek ook tiranne op aarde is, asook om die wreld van boosheid te suiwer.

Die dag van die Here kom... n dag van duisternis en donkerheid, n dag van wolke en wolkenag... Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? ... Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom (Jol 2:1-2,11,31). Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing! (Jol. 3:14). Die dal van beslissing is die Kidronvallei in Jerusalem, en hierdie profesie dui op die slag van Armageddon aan die einde van die groot verdrukking wanneer die Here Jesus tydens sy wederkoms die lers van die nasies deur sy oordele en plae sal tref (vgl. Jol 3:1-2; Sag. 14:12-13).

Die wederkoms van Jesus Christus

Die sigbare koms van die Here Jesus op die Olyfberg in Israel staan baie sterk uit in die eindtydse openbaringshandelinge van God: En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. ... Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U! (Sag. 14:4-5).

Dit sal op die laaste dag van die verdrukking gebeur, wanneer Jesus as Regter en Koning sal terugkeer om sy vyande te oordeel, die oorblyfsel van Israel te red en sy koninkryk sigbaar op aarde te openbaar. Dit sal die groot dag van sy toorn wees wanneer Hy die Antichris, die valse profeet en hulle miljoene volgelinge sal verdelg (Op. 6:17; 19:19-21).

Die dag van Christus se wederkoms sal n bepaalde dag van 24 uur binne die brer raamwerk van die dag van die Here wees m.a.w. een van die hoogtepunte van die lang tyd van spesiale openbarings van God, wat sewe jaar vroer tydens die wegraping al begin het. Sy koms as Koning van die konings sal n heel nuwe dispensasie inlui wat vir n duisend jaar lank sal voortduur.

Die duisendjarige vrederyk

Die grootste deel van die dag van die Here sal deur sy geopenbaarde, duisendjarige vrederyk in beslag geneem word, wat kort n sy wederkoms sal begin: In di dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees. En die Here sal Koning wees oor die hele aarde (Sag. 14:8-9). Daar sal inderdaad baie somers en winters in hierdie lang dag van die Here wees wanneer Jesus Christus uit Jerusalem oor die hele aarde sal regeer.

In di tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanwe die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie (Jer. 3:17). Satan sal gedurende die 1000 jaar gebind wees sodat hy die nasies nie kan verlei nie (Op. 20:1-3).

Israel sal die spesiale getuies van die Here onder alle nasies wees, n sen in die midde van die aarde: In di dag sal die Here vrugte afslaan, van die stroom van die Eufraat af tot by die spruit van Egipte, en julle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van Israel! (Jes. 27:12). Hulle sal n spesiale taak as die Messias se getuies onder alle nasies in die wreld h: In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wreld vol vrugte sal maak (Jes. 27:6).

In di dag sal die Here van die lerskare wees tot n sierlike kroon en n pragtige krans vir die oorblyfsel van sy volk (Jes. 28:5). So s die Here van die lerskare: In di dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van n Joodse man gryp en dit vashou en s: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is (Sag. 8:23).

In di dag sal die mens kyk na sy Maker, en sy o sal sien op die Heilige van Israel (Jes. 17:7). Die ware God sal deur alle nasies gedien word: Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die Here sal aanroep en Hom met n eenparige skouer sal dien (Sef. 3:9).

Die eindoordeel

Aan die einde van die dag van die Here kom daar weer n oordeel hierdie keer die eindoordeel: Die dag van die Here kom soos n dief in die nag [aan die einde waarvan] die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. ... Die hemele [sal] deur vuur vergaan en die elemente sal brand en versmelt (2 Pet. 3:10,12). Dit sal die laaste groot oordeel wees wanneer alle ongelowiges van alle tye tot die poel van vuur verdoem sal word (Op. 20:11-15).

God het n dag bepaal waarop Hy die wreld in geregtigheid sal oordeel deur n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek (Hand. 17:31). Die opstanding van die Here Jesus uit die dood is n bevestiging van die waarheid van die evangelie. Hy het die graf en die dood oorwin, en is die opstanding en die lewe vir elkeen wat in Hom glo (Joh. 11:25). Alle mense sal uit die dood opstaan, daarom wag daar n opstanding tot die lewe vir die regverdiges en n opstanding tot veroordeling vir die onregverdiges (Joh. 5:29).

Waaksaamheid

Is jy gereed vir die spoedige aanbreek van die groot en deurlugtige dag van die Here? Dit gaan groot sen meebring vir diegene wat mede-erfgename van die Here Jesus in sy koninkryk is. By die regterstoel van Christus gaan hulle vir hul toewyding en getroue diens aan Hom beloon word, by die bruilof van die Lam vir ewig aan Hom verbind word, en daarna as konings saam met Hom in sy koninkryk regeer.

Vir diegene wat ongehoorsaam aan die evangelie was en daardeur die Here Jesus as Verlosser verwerp het, is daar die verwagting van groot oordele tydens die komende verdrukking van sewe jaar. Indien hulle ongered sterf, wag daar vir hulle die groot wit troon-oordeel aan die einde van die dag van die Here, waar hulle die woorde van finale veroordeling sal hoor: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele (Matt. 25:41).

Die Here gaan Homself beslis openbaar, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader (Fil. 2:10-11).