Lagherlewing Steeds aan die Gang

Prof. Johan Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: Die Buite-Bybelse manifestasies van die sg. "lagherlewing" neem verdere afmetings aan, en laat mense steeds verder dwaal.

"Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is" (Matt. 7:15).

"En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei… Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei" (Matt. 24:11, 24).

Die valse profeet "doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier [die Antichris] te doen" (Op. 13:13-14).

Wanneer die Bybel teen die opkoms van valse profete in die laaste dae waarsku, dink baie mense dat dit op die leiers van valse kerke en sektes dui, soos bv. op die Rooms-Katolieke Kerk, die Mormone, die Jehovasgetuies, die Ou Apostels, of uit die nie-Christelike gelowe, soos bv. die Boeddhistiese Dalai Lama en baie ander. Daar is is inderdaad valse godsdienstige leiers in hierdie sektes en gelowe. Uit die profetiese rede van Christus is dit egter duidelik dat die eindtydse valse profete hoofsaaklik uit Christelike kerke na vore sal tree met ‘n mandaat uit die hel om selfs die uitverkorenes te mislei.

Hulle staan dus in die kerk op, net soos wat die valse profete in Israel van binne uit die volk gekom het. Petrus sê: “Daar was ook valse profete onder die volk, net soos wat daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg” (2 Pet. 2:1-2). Aan die gemeente in Éfese sê Paulus: “Ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan” (Hand. 20:28-30).

Hoewel hierdie valse profete in Christelike kerke opstaan, is hulle deur die duiwel daar geplant en het hulle die ware Jesus en sy Woord verloën. Uiterlik kom hulle baie vroom voor en gebruik selfs die Naam van die Here Jesus om siekes gesond te maak en duiwels uit te dryf. Dit is egter net uiterlike vertoon. Paulus sê: “Sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke” (2 Kor. 11:13-15).

Hulle is óf van die begin af ongered en vormgodsdienstig, óf hulle is teruggevalle leraars wat die Gees van die waarheid begin bedroef en weerstaan het, en uiteindelik die krag van die dwaling ontvang het om die leuens te glo. 2 Timotheus 3:13 verwys na mense wat eers self mislei word en daarna ander mense mislei. 2 Timótheus 2:26 sê dat die duiwel hulle in ‘n strik gevang het om sy wil te doen.

Die Toronto verskynsel

Onder die leiding van moderne valse profete het daar 'n valse herlewing ontstaan wat as die Toronto-Pensacola-Brownsville herlewing van buite-Bybelse ervarings bekend staan.

By hierdie byeenkomste vind sintuiglik waarneembare tekens en wonders as manifestasies van God se teenwoordigheid plaas. Die volgende is die mees algemene ervarings: ‘n Hewige geskud, rukkings, verlies aan liggaamskrag, swaar asemhaling, fladderende ooglede, bewende lippe, olie of goudstof op die liggaam, onbeheerste lagbuie, simptome van dronkheid, naarheid, braking, algehele gedisoriënteerdheid, visioene, hoorbare stemme uit die geesteswêreld, ‘n ervaring van ligtheid of gewigloosheid wat jou laat op en af spring, ‘n swaar gevoel wat jou afdruk, laat val op die vloer en in die rondte laat rol, ‘n geskreeu en die maak van dieregeluide soos brul, blaf, kraai en blêr.

Die gevoel van dronkheid, wat ‘n transtoestand is, is só oorheersend dat baie van hierdie byeenkomste “nuwe wyn-byeenkomste” genoem word. Hierdie mense sing ook oral ‘n “New Vinos Drinking Song” waarvan ‘n deel (in Afrikaans vertaal) só lui:

Ek lag soos ‘n idioot en blaf soos ‘n hond,

As ek nie nugter word nie, sal ek dalk spring soos ‘n padda,

En kraai soos ‘n haan totdat die dag breek.

Want die Heilige Gees beweeg en ek kan nie wegbly nie.

Ek sal op en af spring en in die rondte dans,

Die kerkbanke was goed, maar dit is lekkerder op die vloer;

Ek is ‘n alkoholis vir daardie wonderlike nuwe wyn,

Want die Heilige Gees skink en ek hou net aan drink!

Die volledige Engelse teks van hierdie lied lui só:

Now I laugh like an idiot and bark like a dog,

If I don’t sober up, I’ll likely hop like a frog!

And I’ll crow like a rooster ‘til the break of day,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I can’t stay away!

Now I roar like a lioness who’s on the prowl,

I laugh and I shake, maybe hoot like an owl!

Since God’s holy river started bubbling up in me,

It spills outside, and it’s setting me free!

So I’ll crunch and I’ll dip and I’ll dance round and round,

‘Cause the pew was fine, but it’s more fun on the ground!

So, I’ll jump like a pogo stick, then fall on the floor,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I just want more!

CHORUS:

Now I’m just a party animal grazing at God’s trough,

I’m a Jesus junkie, and I can’t get enough!

I’m an alcoholic for that great New Wine,

‘Cause the Holy Ghost is pouring, and I’m drinking all the time!

Valse bekerings vind by dié byeenkomste plaas, omdat daar geen nugtere denke, gebrokenheid van hart en sondebelydenis is nie. Mense is duidelik in ‘n transtoestand onder die beheer van ‘n vreemde gees, en groot blydskap oor dit wat die Here na bewering vir hulle doen. Rodney Howard Browne het vir mense wat op die vloer gekreun, gelag en gebid het, gesê dat dit nie ‘n biduur is nie en dat hulle net moet aanhou lag. Die blydskap van die Here moet diep uit uit hulle maag opborrel. Hy het ook gesê: "I am a Holy Ghost bar tender." Hy skink die nuwe wyn wat mense so dronk maak en snaakse dinge laat doen.

Goudstof-bewerings ook vals bewys

‘n Besoekende profetes uit Brasilië, Silvania Machado, het in Pretoria groot opspraak verwek toe daar goudstof aan haar hare verskyn het. Sy het in die Lewende Woord-kerk van pastoor Neville Norden opgetree toe die “wonderwerk” gebeur het. Machado maak op groot wonderwerke in haar eie lewe aanspraak. Volgens haar het sy verskillende soorte kanker gehad en later stukke van haar lewer uitgehoes. Sy sê dat God haar genees het nadat daar vir haar gebid is. Sy het die goudstof wat nou uit haar hare kom, as ‘n “manifestasie van God se goue glorie” beskryf.

Pastoor Norden sê dat metallurge ná die diens die “goudstof” wat uit haar hare gekom het, getoets het. Dit is met behulp van ‘n elektronmikroskoop gedoen waaraan ‘n program gekoppel is wat aandui watter elemente teenwoordig is. Daar was geen goud nie – net gemasjineerde plastiek, eintlik goudkleurige blinkertjies (‘glitter’) soos wat in winkels te koop is. Dit is maar net deel van die sensasie en "spesiale effekte" wat deur mense geskep word om geloofwaardigheid aan hulle valse leringe te gee.

Waarskuwings teen valse profete

Die Here Jesus se waarskuwing teen valse profete in Mattheus 7:22-23 is baie betekenisvol: “Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.”

Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here! Die Christelike evangelie word vandag maklik gemaak, tot só ‘n mate dat die boodskap van bekering heeltemal oppervlakkig raak en vervals word. Aan mense word gesê dat hulle net die Here Jesus in hulle lewens moet innooi en Hom as hulle persoonlike Saligmaker aanneem. Daar word niks gesê van sonde wat bely en laat staan moet word nie. Die aanneem van Jesus as jou Saligmaker sonder ‘n duidelike bekering van al jou sondes lei nie na ‘n ware wedergeboorte nie. Wat antwoord Jesus hierdie mense wat so maklik vir Hom sê: “Here, Here!” maar wat nie regtig weergeborenes is wat die wil van sy Vader doen nie? “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk.” Hulle leef wetteloos omdat elkeen nog steeds sy eie lewe lei en nie regtig die Here dien nie. Hulle is nie waarlik gered nie. Die Here het vir Paulus na die heidene gestuur “om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in [Hom] vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand. 26:18). Kan jy daarvan getuig dat die Here Jesus jou van alle sonde en ongeregtigheid rein gewas het met sy bloed? (Ef. 1:7; 1 Joh. 1:7).

Ná die valse bekering kom ons nou by valse profete. “Het ons nie in u Naam geprofeteer nie?” Valse Christene wil vermaak word en het ‘n natuurlike aangetrokkenheid tot valse profete. Hulle is verveeld met die ou, Bybels gebaseerde leerstellings en wil profete hê wat aan hulle ‘n opwindende visie gee van ‘n groot herlewing en magtige tekens en wonders. Die wêreld gaan vir Christus verower word, en deur die moderne profete word daar ‘n woord aan gemeentes én individue gegee van hoe die Here hulle vir magtige dade gaan gebruik. Vir baie mense is dit opwindend om só “’n woord van die Here” te ontvang. Baie mense word ook geleer hoe om die profetiese gawe te ontwikkel.

“Het ons nie duiwels uitgedryf nie? Hulle sê: "Ons was by geestelike oorlogvoering betrokke. Ons het demoniese vestings bokant dorpe en stede afgebreek sodat die lug gesuiwer en die pad vir die ongehinderde werking van die evangelie voorberei kan word.” Yonggi Cho, die pastoor van die grootste Christelike gemeente in die wêreld, het die begrip van ‘n “oop hemel” verkondig waaruit alle demoniese vestings en bose geeste verdryf is. Dan kan die evangelie sy vrye loop neem. Peter Wagner en George Otis verkondig dieselfde boodskap, asook NUPSA in Suid-Afrika. Deur geestelike kartering word bose vestings en gebiedsdemone bepaal, daarna word hulle tydens gebedsmarse, gebedsbyeenkomste en bestraffings vanaf hoë geboue of berge rondom die stad verdryf. Die duiwels word dus uit ‘n land, ‘n streek, 'n stad of ‘n dorp verdryf, maar daar is nêrens só ‘n opdrag in die Bybel nie, daarom kan dit ook nie gedoen word nie. Net individue kan van satansmag bevry word (dit word deur geloof in Christus in gebed gedoen, en nie deur 'n mensgemaakte proses 'innerlike genesing' nie). Dit sal dus glad nie help om eendag vir die Here te sê dat jy in sy Naam alle duiwelse vestings van Pretoria af verdryf en die dorp vir die koninkryk van God in besit geneem het nie.

“Het ons nie in u Naam baie kragte gedoen nie? Die demonstrasie van bonatuurlike kragte, tekens en wonderwerke is vir baie mense ‘n bewys van die groot herlewing van ons tyd. Toronto, Pensacola en Brownsville stel volgens hulle die Handelinge herlewing in die skadu. Sommige van die moderne profete sê selfs: “Petrus en Paulus kon nie hele gemeentes só dronk kry dat hulle nie op hule voete kan staan nie, maar ons kon! Johannes, Jakobus en Petrus kon ook nie profeteer soos brullende leeus, of soos arende rondvlieg nie!”

Die valse profete van die eindtyd maak op ‘n spesiale salwing aanspraak. Die Here Jesus waarsku ernstig: “Baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:5). Hy verwys ook na hulle as "valse christusse" m.a.w. "valse gesalfdes" (Matt 24:24). “Christus” beteken “Gesalfde” (Eng. “Anointed One”). Hierdie mense beskou hulleself as spesiale gesalfdes van die Here. Hierdie salwing word egter op ‘n okkultiese manier deur handoplegging van een persoon na ‘n ander oorgedra. Nuwe profete kry dit nie deur die geloof van die Here nie, maar moet na ander profete gaan om die salwing by hulle te kry. Dit is waarom mense na Toronto, Pensacola of Brownsville gaan om dit te kry, na Lagos in Nigerië, of na enige ander profeet wat deur hulle bewonder en nagevolg word. Bennie Hinn het, volgens sy eie bekentenis, sy salwing (‘anointing’) by die graf van ‘n valse profetes, Kathryn Kuhlman, gekry. Hy sê dat hy met die gees van Kathryn Kuhlman kontak gemaak het, en erken dus by implikasie dat hy ‘n spiritis is.

 ‘n Toekomsvisie

Waarheen lei hierdie valse herlewing wat vinnig oor die hele wêreld versprei? Dit is nie sommer net ‘n gier van ons tyd nie, maar deel van ‘n beplande geestelike klimaatskepping vir die verskyning en wêreldwye oorname deur die valse profeet en die Antichris. Die valse profeet sal die valse tekens en wonders herlewing van die eindtyd tot nuwe hoogtes voer deur skouspelagtige tekens te doen. Hy sal selfs sigbare vuur uit die hemel laat neerdaal voor die oë van die mense. Die Antichris sal dieselfde doen, want sy koms sal wees “volgens die werking van die Satan met allehande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo” (2 Thess. 2:9-11).

Hoeveel mense het nie in ons tyd al die krag van die dwaling ontvang om onder die leiding van valse profete die leuens van Satan te glo nie! Die Here Jesus sê: “Pas op dat niemand julle mislei nie” (Matt. 24:4).

Bronne:

Bill Randles: The New Prophets. Plumbline Publishing, Posbus 3410, Pietermaritzburg 3200.

Video: "Transformations – The New Spiritual Warfare Movement".

(Bg. video's is beskikbaar by Kerugma Produksies, Posbus 1367, Kuilsrivier 7579. Tel. (021) 903 1901 of e-pos by info@kerugma.org.za