6. Vervulling met die Heilige Gees

Die leer oor heiligmaking word in die gereformeerde wreld toenemend as sogenaamde metodisme, of werke-heiligheid, verwerp tot s n mate dat die tweede genadewerk van heiligmaking selfs geheel en al in baie kerke misken word. As hierdie leer nie in ere herstel en ernstig opgeneem word sonder om in die slaggate van die ervaringsteologie te beland nie, sal die kerk se geestelike armoede en kragteloosheid tot sy eie nadeel verder vererger.

Die volgende opdrag geld vir alle Christene:

word met die Gees vervul (Ef. 5:18).

Dit is noodsaaklik dat Christene die opdrag tot vervulling met die Heilige Gees ernstig sal opneem en uitvoering daaraan gee. Dit is vir ons nodig om presies te weet wat hiermee bedoel word, sodat ons die volle sen kan verkry. Die woord vervul beteken:

       om onder die volle beheer van die Heilige Gees te wees;

       om opgevul te wees soos wat n houer tot bo toe heeltemal vol gemaak is;

       om versadig te wees soos dors wat geles en n hongerige wat volkome versadig is;

       om deurdronge te wees op die terreine van jou gees, intellek, wil en emosies; en

       om n afgehandelde werk deelagtig te wees wat in elke opsig voltooi is.

Weens die veelvuldige bedieninge van die Heilige Gees kry ons die uitdruklike opdrag om met die Gees vervul te word. Dit beteken dat ons nie by die eerste werke van die Gees, naamlik sonde-oortuiging en wederbaring, moet berus nie, maar na die volheid van die Heilige Gees soek. Ons moet n lewe lei wat volkome onder die beheer van die Heilige Gees is, sodat ons in ons hele lewenswandel heilig kan word. Dit beteken net een ding, en dit is dat ons n ons bekering verder deur die Heilige Gees vervul, beheer en gebruik moet word. Dit is God se plan vir al sy kinders.

Die feit dat n Christen reeds by sy bekering die Heilige Gees ontvang het, onthef hom nie van die duidelike opdrag om met die Gees vervul te word nie. Inteendeel, die opdrag tot vervulling met die Gees word nt aan kinders van die Here gegee wat almal reeds die Heilige Gees ontvang het! Hulle moet nou verder vervul word tot al die volheid van God. Die Vader, die Here Jesus n die Heilige Gees moet meer word in ons lewe, en ons minder (Joh. 3:30). In die vervulling met die Heilige Gees is daar twee duidelike aspekte waarop ons moet let, naamlik n leegmaak- n n volmaak-proses.

Die Here wil nie h dat ons as vleeslike Christene beskryf moet word nie, maar as Geesvervulde Christene. n Vleeslike gesindheid maak mens opgeblase en vol van jouself (Kol. 2:18). In elke opsig ondermyn dit jou geestelike lewe, daarom moet jy dit testaan: Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel (1 Pet. 2:11). Net die Gees van God kan die mag van die vlees breek en self jou lewe beheer sodat die Here daardeur verheerlik sal word.

Hoewel die Heilige Gees n Persoon is, kan Hy in n meerdere of mindere mate beheer oor ons lewens uitoefen. By die vervulling stort Hy meer van sy gawes, liefde, krag en wysheid in ons harte uit. Daarna word sy teenwoordigheid in n baie groter mate as tevore ervaar. Ons word nou met Hom deurdronge en Hy beheer en heilig elke aspek van ons lewe. Ons hele lewenswandel word verander en vernuwe.

Die vroe Christelike kerk

Die wyse waarop die Heilige Gees aan die vroe Christelike kerk gegee is, bevestig bo enige twyfel die feit dat n Christen met sy/haar bekering nog nie met die Heilige Gees vervul is nie. Nadat die Gees n persoon wederbaar het, het Hy hom ook vir diensbaarheid vervul en toegerus. Let op die volgende Nuwe Testamentiese uitsprake hieroor:

       Die dissipels van Jesus was voor Pinksterdag gered en het reeds die Heilige Gees ontvang. In Johannes 20:21-22 lees ons: Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

       Op Pinksterdag is die dissipels met die krag en vrymoedigheid van die Heilige Gees vervul om hulle opdrag as die getuies van Jesus in n vyandige wreld te kon uitvoer. Alhoewel die Gees reeds in hulle harte was, was daar op di dag n verdere aandoening met krag uit die hoogte: Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees (Hand. 2:3-4).

       N hulle eerste vervulling is die dissipels wr met die Heilige Gees vervul, wat daarop dui dat ons meerdere vervullings in ons lewe nodig het. In Handelinge 4:31 lees ons: En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die Here het hulle toe bemoedig en versterk.

       Paulus is met die Heilige Gees vervul drie dae n sy dramatiese bekering op die Damaskuspad. Ananias het in opdrag van die Here na Paulus gegaan, vir hom hande opgel en ges: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word (Hand. 9:17). Op sy eerste sendingreis is Paulus en sommige van die dissipels tydens n groot vervolging in Antiochi weer met die Heilige Gees vervul: En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees (Hand. 13:52).

n Besliste kwalifikasie

Dit is vir elke Christen n noodsaaklike kwalifikasie om met die Heilige Gees vervul te word. Indien dit so was dat elke Christen outomaties met die Heilige Gees vervul is, dan sou daar nie so iets soos kragtelose, moedelose, biddelose, vleeslike, onseker en onvolwasse Christene gewees het nie. Dit is juis omdat nie almal Geesvervuld is nie, dat die Bybel so dikwels s wie Geesvervuld is, en wat die kenmerke van n Geesvervulde Christen is:

       Oor Johannes die Doper se lewe lees ons: Hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees (Luk. 1:15; kyk ook Luk. 1:41 en 67 oor Johannes se ouers).

       Petrus was vervul met die Heilige Gees toe hy op Pinksterdag gepreek het (Hand. 4:8).

       Dit was n vereiste vir die eerste diakens om Geesvervulde Christene te wees, wie se lewens hiervan getuig het: Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid (Hand. 6:3).

       Stfanus was n man vol van geloof en van die Heilige Gees (Hand. 6:5; kyk ook 7:55).

       Paulus bid die gemeente in fese toe om met krag versterk te word deur die Gees van God in die innerlike mens, sodat hulle vervul kan word tot al die volheid van God (Ef. 3:16,19). Hulle word ook vermaan om nie wyndrinkers te wees wat losbandig leef nie, maar om met die Gees vervul te word: Moenie dronk word van wyn nie daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul (Ef. 5:18). Keuses moet gemaak word.

God beloof sy Gees aan elkeen wat daarom bid (Luk. 11:13). Hy wat die leer van heiligmaking verwerp, verwerp nie n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het (1 Thess. 4:8).

Krag uit die hoogte

Het jy jouself al afgesonder, verootmoedig en om die vervulling van die Pinksterbelofte gebid? Die Here Jesus het vir die dissipels ges dat hulle in Jerusalem moes bly totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte (Luk. 24:49). Die gevolg hiervan, naamlik toerusting vir diens, is duidelik aan hulle uitgespel: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde (Hand. 1:8). Daar is reeds op gewys dat die dissipels nie net een keer nie, maar meermale met die Heilige Gees vervul is.

Die herlewingsprediker, Charles Finney, getuig nie net van n eerste vervulling met die Heilige Gees nie, maar ook van verdere vervullings. In sy boek, Krag uit die hoogte, skryf hy:

Tot eer van die Here wil ek iets van my eie ondervinding hier meedeel. Kort n my bekering het ek oorweldigende vervullings met die Heilige Gees beleef. Ek het s n toerusting met krag ondervind dat slegs n paar woorde wat ek gespreek het, tot mense se onmiddellike bekering gelei het. My woorde het die skerpte van n swaard gehad en mense se harte soos pyle binnegedring. Dit het hulle weerstand afgebreek en talle het tot bekering gekom. Op ander tye was ek egter weer sonder hierdie krag, dan het my woorde geen indruk op mense gemaak wat tot hulle bekering gelei het nie. Ek het dan n dag vir vas en gebed afgesonder en angstig na redes vir die onskynlike leegheid gesoek. Nadat ek myself verootmoedig en om hulp geroep het, het die krag van die Heilige Gees met n nuwe varsheid na my teruggekeer. S het ek dit telkens in my lewe ondervind.

Hierdie manne van God het geweet wanneer hulle geestelik nie meer op standaard met die Here was nie, en daadwerklik iets daaraan gedoen. Die Here het hulle weer met n vars salwing ontmoet.

Waarom nuwe vervullings?

Die vraag word soms gevra waarom ons nuwe vervullings met die Heilige Gees nodig het? Dit is omdat ons verhouding met die Heilige Gees so geweldig sensitief is en ons Hom maklik kan bedroef. In Efsirs 4:30 s Paulus: En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Wanneer ons aan versoekings en swakhede toegee, bedroef ons die Heilige Gees. Wanneer ons ons stiltetye nalaat, traag is om die Here te dien, en ook versuim om Hom te raadpleeg en te ken in al ons we, bedroef ons Hom ook. Al hierdie dinge kan na geleidelike veragtering in die genade lei, met die gevolg dat ons ons salwing kan verloor. Ons verloor nie hiermee die Heilige Gees nie, maar ons bedroef Hom deur sy invloed in ons lewe te beperk. Hy onttrek dan sy krag en blydskap van ons af, asook die salwing wat ons gehad het.

By die eerste tekens dat dit besig is om te gebeur, moet ons dadelik n tyd van selfondersoek en verootmoediging inruim en die saak met dieHere Here regstel. Dit moet gebeur nog voordat ons tot oneer van die Here begin leef, en ander mense duidelik bemerk dat ons besig is om geestelik af te koel. Dawid het in sy binnekamer gebid: Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my n weg is van smart, en lei my op die ewige weg! (Ps. 139: 23-24). Die Heilige Gees sal ons van ons sonde oortuig.

Indien kinders van die Here niks aan die proses van veragtering in die genade doen nie, val hulle geestelik terug in n vleeslike toestand. Aan hulle sal dan ook, soos aan die Galsirs, ges kan word: o, Onverstandige Galsirs nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees (Gal. 3:1-3). Dit is selfs moontlik om ook die Heilige Gees in jou lewe uit te blus soos wat n lamp uitgeblus word (1 Thess. 5:19). Dit is n uiterste vorm van veragtering hierdie, maar dit kn nogtans gebeur. Moedswillige sondes waarmee mense volhard, kan sulke gevolge in hulle lewe h.

Iemand wat in sonde geval het, moet dadelik sy/haar sondes bely en daarmee breek. Bid om die reiniging van jou sondes deur die bloed van die Lam, en bid ook vir n nuwe vervulling met die Heilige Gees. Moenie met jou sonde voortgaan, afvallig en hard teenoor die Here word, en sodoende die Heilige Gees uitblus deur boosheid in jou hart toe te laat en te herberg nie (vgl. Heb. 3:12-13).

n Teruggevalle Christen moet die gebed van Dawid bid nadat hy of sy in sonde geval het:

Was my, dat ek witter kan wees as sneeu Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my oortredinge. Skep vir my n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur n gewillige gees. Ek wil die oortreders u we leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer (Ps. 51:9-15).

Buitengewone effekte

Baie Christene huldig eensydige of verkeerde sienings en beland op dwaalwe omdat hulle met betrekking tot die vervulling met die Heilige Gees verwagtings koester oor tekens wat nie vir ons bedoel is nie. Die spesiale tekens wat met die uitstorting van die Heilige Gees gepaard gegaan het, was vir Israel, die nie-Joodse nasies en die vroe Christelike kerk bedoel, en hierdie doel is in die eerste eeu bereik. Dr. John Rice, n Amerikaanse herlewingsprediker wat vroeg in die vorige eeu onder leiding van die Heilige Gees duisende siele na die Here gelei het, s die volgende hieroor:

Die klem in die Pinksterbelofte val op n spesiale toerusting met krag, n doop met die Gees, n vervulling met die Gees, n gawe van die Gees, n uitstorting van die Gees. Al hierdie is Bybelse terme wat in die Nuwe Testament gebruik word. In Handelinge 2 lees ons verder:

En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel n geluid soos van n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees (Hand. 2:1-2).

Die dissipels is nie aanges om te wag vir die geluid van n geweldige rukwind nie. Dit was n toevallige wonderwerk en nie dit waarvoor hulle moes wag nie. So ook die tonge van vuur wat verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Dit was nie die belofte wat aan hulle gegee is nie. Die belangrike saak is: Hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Die volheid, die doping, die krag, die gawe, die toerusting met die krag van die Heilige Gees, is wat aan hulle beloof is.

By hierdie geleentheid het die dissipels in verskeie tale begin praat. Die volgende vers s: En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is (Hand. 2:5). Daar was mense van 15 verskillende nasionaliteite, en elkeen van hulle het gehoor hoe die evangelie in sy eie taal verkondig word. Drie duisend van hulle is daardie dag gered.

Laat ons egter nie aan die toevallige, buitengewone sake dink en dit deel van die belofte maak nie. Niemand van ons het die reg om iets spesiaals van die rukwind of die tonge van vuur te maak nie. Dit is nie wat Jesus beloof het nie, en so ver ek weet is dit nie weer in Bybelse tye herhaal nie in elk geval nie altyd nie. Ek gee nie om as mense dit ervaar nie, maar dit is nie aan ons beloof nie en ons moet dit ook nie verwag nie.

Dieselfde geld vir die gawe van tale. Niemand het die reg om n beginselsaak te maak van die feit dat die mense in verskeie tale met die omstanders gepraat het nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie, en dit is ook nie by die belofte van die Here Jesus ingesluit nie. Dit was n buitengewone wonderwerk wat in daardie tyd plaasgevind het.

Die argument word soms geopper dat daar byvoorbeeld n Sjinees kan wees wat nie Engels kan praat nie, en dat die Here dan die gawe aan n persoon gee om die evangelie in die hoorder se eie taal te verkondig. Ek is glad nie hierteen gekant nie. As God aan jou die gawe gee om in Sjinees met die man te praat en hy kom daarna tot bekering, dan is dit Bybels reg en aanvaarbaar. Dit sal dan n wonderwerk wees wat van die Here af kom. Ek is nie teen dit nie. Ek s egter dat dit nie deel van die belofte oor die vervulling met die Heilige Gees is nie. Die saak waaroor dit op Pinksterdag gegaan het, is dat mense vervul is met die Heilige Gees, dat hulle die evangelie met vrymoedigheid verkondig het, en dat groot menigtes as gevolg daarvan tot bekering gekom het (einde van aanhaling).

Die wyse van vervulling

Die volgende opmerkings is ook deur dr. John Rice gemaak:

Om met die Heilige Gees vervul te word, is n opdrag. Dit word nie aan jou eie oordeel oorgelaat of jy daaraan wil voldoen of nie. Elkeen wat nie met die Heilige Gees vervul is nie, is buite die wil van God. S n persoon is ongehoorsaam en leef n onvrugbare lewe. Die rede waarom jy nie siele wen nie, is omdat jy ongehoorsaam is en nie daarna soek om die volheid van die Gees van God in jou lewe te h nie.

Dit is n aanklag teen die volk van God dat hulle nie Geesvervulde lewens lei nie. Julle verkeer in sondige ongehoorsaamheid solank as wat julle nie die krag van God in julle lewens het nie. Die skande en die sonde wat die duisende verloregaandes rondom julle na die verdoemenis laat voortspoed, is dat julle kerke het wat met alles vervul is behalwe die Heilige Gees. Dit is julle groot probleem.

Julle kinders gaan verlore omdat julle nie met die Heilige Gees vervul is nie. Julle praat met mense en dit maak geen verskil nie omdat julle nie met die Heilige Gees vervul is nie. Jaar n jaar het die Sondagskoolonderwysers ongeredde kinders in hulle klasse wat nie gered word nie. Waarom? Omdat die onderwyser nie met die Heilige Gees vervul is nie. Julle eie kinders groei op na hulle jare van aanspreeklikheid, en julle wen hulle nie vir Christus nie. Waarom nie? Omdat julle nie met die Heilige Gees vervul is nie.

Mag die Here ook ons predikers vergeef. Ek is ten gunste van predikante en nie krities teenoor hulle nie, maar weet u wat is die probleem met ons predikante? Ons het omtrent alles in die lewe ons het goeie opleiding, ons het universiteitsgrade, ons het goeie organisasies, ons het goeie toerusting, ons het goeie boeke en omtrent alles wat ons nodig het, behalwe n ding wat in ons lewens ontbreek: die krag van God!

Om met die Heilige Gees vervul te word, sal jou iets kos. Jy moet sterwe aan jouself en bereid wees om as niks gereken te word. Jy moet ook bereid wees om bespotting te verduur. Daar moet n verlange en n dors in jou hart na die seninge van die Here wees. Hy het beloof om die dorstige te verkwik:

Ek sal water giet op die dorsland en strome op die dro grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my sen op jou nakomelinge (Jes. 44:3). Dors jou siel werklik na die Here en roep jy na Hom uit om jou te vervul? As jy nie ernstig hieroor is nie, sal jy nie die prys betaal nie. Jy sal nie lank genoeg bid nie. Jy sal ook nie bereid wees om die eer van mense te versaak om die krag van God te verkry nie.

Wil jy werklik met die Heilige Gees vervul wees? Indien wel, dan moet jy aan twee voorwaardes voldoen. Die een daarvan is gehoorsaamheid. Jy moet n getroue navolger van Jesus wees en jouself vir die redding van siele gee. Petrus het ges: En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is (Hand. 5:32). Jy moet so gehoorsaam soos die apostels word. Hulle was bereid om vir die saak van die Here te sterf. Is jy ook bereid om jouself op die altaar te l en as dood vir die wreld en die sonde te reken sodat jy die Here in alles kan behaag? Dan sal Hy jou met sy Gees vervul.

Die tweede vereiste is om in gebed te wag op die Here. Jakobus s: Julle het nie, omdat julle nie bid nie (Jak. 4:2). Volhardende gebed en smeking is nodig. Die dissipels het tien dae lank gebid, hulleself voor God ondersoek, hulle sondes bely, en op die belofte van die Heilige Gees gewag todat hulle dit verkry het. Hulle het in die geloof op die vervulling van die Here se belofte gewag en is almal toegerus met krag uit die hoogte.

Is jy vervul met die Heilige Gees? Ek wonder hoeveel mense is tevrede met die lewe wat hulle nou leef? Is jy tevrede om deur die lewe te gaan sonder om ooit n siel vir die Here Jesus te wen? Mag die Here genade betoon aan di lidmate wat net die kerkbanke warm sit, hulle bydraes gee, in die kerkkoor sing, op die kerkraad dien en Sondagskool hou. Bestaan Christenskap net uit di dinge? Beslis nie! Wat die Here van jou verwag is om n Geesvervulde sielewenner te wees met die krag van God wat op jou lewe rus.

Al die mensgemaakte werke en organisasies is n gruwel vir die Here. Dit is strukture binne strukture en wiele wat draai en rammel soos klinkende metaal en luidende simbale. Wat gee die Here vir di dinge om? Dit gaan Hom nie aan hoeveel organisasies en komitees jy in jou kerk het, hoeveel sustersbyeenkomste daar is, hoe groot die Sondagskool is of hoeveel geld daar per maand inkom nie. Dit is van geen belang vir Hom nie. As hierdie dinge nie op n doel ingestel is nie, naamlik om die krag van God te verkry sodat siele gered kan word, is die Here nie daaroor begaan nie.

Baie Christene dink hulle verpligting vir evangelisasie is afgehandel as hulle n geldelike bydrae daarvoor gemaak het. Dink jy dit is al wat God van jou verwag? Geldelike bydraes moet sekerlik gemaak word, maar dit is net n tipe, of teken, wat op jou liefde vir die saak van die Here dui. Dit is nie jou geld wat die Here wil wil h nie, maar jou lewe jou hart, jou hande en jou voete Hy wil h dat jy jouself moet offer op die altaar. Hy wil jou hart en lewe verander, dit salf en toerus sodat jy n sielewenner kan word. (Bron: Fullness of the Spirit, deur dr. John Rice. Sword of the Lord Publishers).

Dood vir die sonde

Die Geesvervulde lewe is die opstandingslewe van Jesus Christus wat deur die Heilige Gees in ons siele uitgestort word. Voordat ons egter aan die Here Jesus se opstandingslewe gelykvormig kan word, moet ons eers aan sy dood gelykvormig word. As ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding (Rom. 6:5). Daar moet n volkome identifikasie met die kruis van Christus in ons lewe wees, sodat ons ons nuwe posisie as dood vir sonde kan aanvaar (Rom. 6:11). Die Christen wat dit nie verstaan nie, dink altyd dat die sonde t sterk vir hom is, dat dit steeds mag oor hom het en dat hy dit soms moet gehoorsaam. Hy dink egter net so omdat hy nie weet dat hy, soos Christus, dood vir die sonde is nie.

Indien die gelowige ng sondig, is dit omdat hy nie sy voorreg gebruik om te leef soos iemand wat dood vir die sonde is nie. As gevolg van onkunde, n gebrek aan waaksaamheid, of ongeloof, vergeet hy die betekenis en krag van sy gelykvormigheid aan Christus se dood, en sondig dan weer. Indien hy egter n vaste geloof het in wat sy deelname aan Christus se dood beteken, het hy deur die Heilige Gees die krag om sonde te oorkom. Hy verstaan duidelik dat daar nie ges word sonde is dood nie. Nee, sonde is nie dood nie. Die sonde leef nog en werk deur die vlees; maar die gelowige self is vir die sonde dood en lewend vir God. Sonde kan dus nie vir n enkele oomblik sonder die kind van die Here se toestemming mag oor hom h nie. Indien hy sondig, is dit omdat hy homself daaraan onderwerp en dit toelaat om oor hom te heers.

Ons moet die leer oor heiligmaking uit die oogpunt van die Christus-gelykvormige lewe verstaan, waartoe almal van ons geroep is. Die lewe en sterwe van die Here Jesus was nie net ter wille van die versoening van ons sondes nie, maar ook as n voorbeeld waaraan ons deur die krag van die Heilige Gees gelykvormig moet word:

Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg (1 Pet. 2:21).

Jesus Christus is nie net ons Verlossing nie, maar ook ons Voorbeeld en Heiligmaking, wie se lewe in ons gestalte moet verkry. Baie min Christene is met die nastreef van n lewe soos di van die Here Jesus besig, en is daarom nie in die ware sin van die woord dissipels en navolgers van Hom nie. Ons moet deur die identifikasie met sy kruisdood vir die sonde sterf en ook met sy Heilige Gees vervul word sodat Hy ons met sy opstandingslewe kan beklee.