9. Die Wil van God

Heiligmaking staan ten nouste in verband met die wil van God. Die eerste stap in die doen van God se wil is om tot bekering te kom. Dit word aanvanklike heiligmaking genoem. Hierna volg die stap van volkome heiligmaking. Die oortuigingswerk om uitvoering aan God se wil te gee, word deur die Heilige Gees gedoen. Hy voltrek ook die werk van wederbaring en heiliging in ons lewens. Dit is nodig om te weet of ons lewens in ooreenstemming met die wil van God is. Dit is per slot van sake net diegene wat die wil van die Here doen wat vir Hom aanvaarbaar is en eendag hemel toe sal gaan: Nie elkeen wat vir My s: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is (Matt. 7:21).

Dit is vir elke mens op aarde van die grootste belang om God se wil te ken en sy lewe daarvolgens in te rig. Die eerste tree op hierdie pad is om alle vorms van sonde en rebellie teen God te staak en tot bekering te kom. Daarna moet die geredde persoon sy hele lewenswandel in ooreenstemming met die wil van God bring. Daar is dus n toetreepunt met betrekking tot God se wil, maar ook n voortgaande vordering tot by die volheid daarvan:

Word nie aan hierdie wreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2; my beklemtoning). In hierdie teks is daar sprake van drie vlakke van die wil van God, naamlik sy goeie, sy welgevallige, en sy volmaakte wil.

Sy goeie wil

Om God se goeie wil te doen, vereis dat ek vanuit n ongeredde lewe wat buite sy wil gelei is, deur bekering in sy wil sal inkom: Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil h dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1 Tim. 2:3-4). Hy wil nie h dat sommige mense verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom (2 Pet. 3:9).

Dit is dus God se uitdruklike wil dat jy gered moet word. In Handelinge 17:30 staan daar: God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. Omdat jy n vrye wilsbesluit het om ooreenkomstig God se opdrag tot bekering te kom, kan jy dit weerstaan en verwerp as jy wil. Dan sal jy die gevolge daarvan moet dra. Die Here Jesus het vir die inwoners van Jerusalem ges: Hoe dikwels wou Ek [julle] bymekaarmaak net soos n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! (Matt. 23:37-38).

Stfanus het die ongeredde vormgodsdienstiges in Israel van dieselfde onbekeerlike gesindheid beskuldig: Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees (Hand. 7:51). Moenie die Heilige Gees weerstaan wat na jou toe kom met n vriendelike uitnodiging om jou sondes te bely en te laat staan, jou saak met die Here reg te maak en Hom te dien nie (Joh. 16:8; Matt. 21:28-32). Sonder sy oortuigingswerk kan jy nie gered word nie, en dit is ook net Hy wat jou kan wederbaar.

Sal jy die wil van die Here begin doen deur jouself aan Hom oor te gee? Die Here Jesus Christus [het] Homself gegee vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wreld, volgens die wil van onse God en Vader (Gal. 1:3-4). En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het ... in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander (Ef. 2:1-3).

Die mensdom is verdeel in net twee families die kinders van God en die kinders van die duiwel. As ons die goeie wil van God doen, dan noem die Here Jesus ons sy familie (Mark. 3:31-35) en ook seuns en dogters van ons hemelse Vader (2 Kor. 6:17-18). Die wreldlinge en ongeredde vormgodsdienstiges word kinders van die duiwel genoem (Joh. 8:44; Hand. 13:10). Doen God se wil en word sodoende n lid van sy familie! Dit is sy versoek, begeerte n opdrag aan ons.

Sy welgevallige wil

n Persoon wat gered is, het die Bybelse opdrag om n heilige, diensbare en Godwelgevallige lewe te lei. Dit is n wesenlike kenmerk van ons godsdiens, en die Here is met niks minder as dit tevrede nie (vgl. Rom. 12:1). n Marginale Christelike lewe van vleeslikheid en onvrugbaarheid word as inkonsekwent beskou en is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Sulke mense sal eendag met le hande voor Hom staan, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:1-3, 9-17). Doen jy as n bekeerde persoon die Here se wil met betrekking tot heiligmaking en diensbaarheid?

n Geheiligde lewe - gees, siel n liggaam - is nodig ten einde insig in verdere aspekte van God se wil te h en n lewe te lei wat vir Hom welgevallig is. Is jou hart en lewe gereinig en dra jy vrugte vir die ewige lewe, of bedroef jy die Heilige Gees in hierdie opsig deur jouself nie diensbaar te stel nie? Onderwerp jou dan aan God se wil wat di saak betref, en weet dat Hy behae daarin sal h om jou vir diens toe te rus: Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het (1 Thess. 4:3, 7-8).

Ek moet van alle onreinheid gereinig word en in my hele lewenswandel heilig word (1 Pet. 1:15). Die beklemtoning van hoerery hierbo bevestig maar net die feit van die algemene voorkoms daarvan. Die vleeslike hartstogte en begeerlikhede van die mens word deur Satan uitgebuit, en seksuele versoekings kom een of ander tyd oor feitlik alle mense se pad. Die hele wreld is in die greep van wellus vasgevang, en die vervaardigers en uitgewers van pornografiese films en geskrifte (asook diegene wat pornografiese webwerwe het) word skatryk.

Nog n algemene struikelblok in die weg van n heilige, Geesvervulde lewe, is drankgebruik. Mense wat drank misbruik tree op in stryd met God se wil: Julle [moet] nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul (Ef. 5:17-18).

Tabak, dwelms en baie ander dinge besoedel jou, want waar n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook n slaaf geword (2 Pet. 2:19). Die oplossing vir verslawing aan alle sonde is duidelik: As die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees (Joh. 8:36).

Moenie met hierdie besoedelings saamleef nie, maar doen daarvan afstand en stel jou liggaam as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer in sy diens. As jy dit nie doen nie, dan doen jy nie sy welgevallige wil nie en sal jy ook nie die sen van n Geesvervulde lewe geniet nie. n Lewe van val en opstaan is nie tot die Here se eer nie.

Sy volmaakte wil

n Persoon wat in n volle oorgawe die stap van heiligmaking gedoen en in die kennis en genade van Christus begin groei het, sal noodwendig na die volmaakte wil van die Here vir sy of haar lewe begin soek. Dit behels onder meer sekerheid oor jou roeping, asook die beste wyse waarop dit uitgeleef kan word. Paulus s: Ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is (Ef. 4:1). Stel vas hoe en waar jy die Here die beste kan dien.

Ons moenie die Here net nou en dan behaag en slegs met tussenposes onsself aan Hom toewy nie. Ons moet ook nie met min vrug tevrede wees as ons veel meer vir die Here kan bereik nie. Daar moet na die volmaakte wil van die Here vir ons lewe gesoek word, sodat ons ons roeping as Christene volkome kan vervul. Paulus se gebed vir die Kolossense was: dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei (Kol. 1:9-10).

Die doel van hierdie gebed vir die Kolossense is: dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God (Kol. 4:12). Hulle moes daarna streef om ook God se volmaakte wil te ken en te doen nie net sy goeie en welgevallige wil nie.

Het jy al die Here se volmaakte plan vir jou lewe ontdek? Die Bybel s dat jy onder die leiding van God se Gees verligte o van die verstand moet h sodat jy jou geestelike roeping en erfdeel onder die heiliges kan verstaan (Ef. 1:18). Jy moet ook bid dat die Heilige Gees jou met krag sal versterk in die innerlike mens, sodat jy in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, lengte, diepte en die hoogte van Christus se liefde is wat die kennis oortref, sodat jy daarin gewortel en gegrond kan word en vervul kan word tot al die volheid van God (Ef. 3:16-19).

Verval uit God se wil

Dit is nie vanselfsprekend so dat as jy die welgevallige en volmaakte wil van God doen, jy dit altyd sal aanhou doen nie. Soos nooit tevore nie sal jy in jou lewe baie testand en stryd ervaar. Die duiwel sal jou op allerlei wyses aanval en probeer ontmoedig om met die Here se werk voort te gaan. Hy sal jou versoek om sonde te doen, en jou ook aktief deur middel van leerstellige dwalings probeer mislei.

Dit sal van jou standvastigheid, eerlikheid, gehoorsaamheid en toewyding aan die Here afhang of jy in sy volmaakte wil sal bly. Predikers in die herlewingstyd het dit nodig gevind om hulleself gemiddeld elke drie weke deeglik te ondersoek en opnuut aan die Here toe te wy. Hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig om gereeld die suurdeeg van sonde uit ons lewens te suiwer, met vars olie gesalf te word en n hertoewyding aan die Here te doen nie? Hoe sal ons die regte besluite kan neem as ons die stem en leiding van die Here nie meer helder kan onderskei nie?

Net soos wat ons geestelik vooruit kan gaan en volmaak en volkome in die ganse wil van God kan staan, kan ons ook agteruitgaan en in ons geestelike lewe veld verloor. Dit is moontlik om uit God se volmaakte wil te beweeg sonder om radikaal van jou roeping af weg te breek. Jy sal dan minder vrug dra, nie meer honderd- en sestigvoudig nie, maar nog altyd die Here dien en dinge doen wat vir Hom welgevallig is. Jy sal egter weet dat alles in jou lewe nie meer behoorlik in orde is nie.

Deur selfondersoek en n hertoewyding kan jy weer volkome herstel word. Jy kan egter ook heeltemal onbetrokke raak by die werk van die Here, maar nog steeds aan jou getuienis as n Christen vashou jy bly dan nog steeds n Christen maar doen nie in alle opsigte God se wil nie. Petrus en die dissipels het in n stadium besluit om hulle roeping te laat vaar en weer te gaan visvang. Hulle het egter nie sukses hiermee gehad nie, en die Here Jesus het hulle besoek om hulle geestelike roeping as vissers van mense te herbevestig (Joh. 21:3-17).

Die Galsirs het ook van God se welgevallige wil af wegbeweeg toe hulle geestelik veragter het. Paulus was verbaas dat dit so maklik kon gebeur, en het daarop gewys dat hulle mislei was: Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai (Gal. 1:6-7).

Kyk na die Here Jesus

Ons moet in verband met die wil van God, asook die absolute bereidwilligheid om net dit te doen, na die volmaakte voorbeeld van die Here Jesus kyk. Hy het ges dat Hy nie sy wil soek nie, maar die wil van die Vader wat Hom gestuur het (Joh. 5:30). In die krisisuur in Getsman het Hy sy wil uitdruklik ondergeskik gestel aan die wil van sy Vader (Matt. 26:39). Dit het behels dat Hy Homself moes oorlewer om gekruisig te word sodat Hy sy Vader se wil kon doen: Slagoffer en spysoffer wou U nie h nie, maar U het vir My n liggaam berei Toe het Ek ges: Kyk, Ek kom in die boekrol is dit van My geskrywe om u wil te doen, o God Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal (Heb. 10:5, 7, 10).

Ons moet die wil van God doen deur hierdie offer te aanvaar, en ook ons wil in alle opsigte volkome aan sy wil te onderwerp. Dan sal ons die verdorwenheid van hierdie verganklike wreld ontvlug en deelgenote van die ewige hemelse koninkryk van die Vader wees: Moenie die wreld liefh of die dinge wat in die wreld is nie. As iemand die wreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie Die wreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig (1 Joh. 2:15, 17).

As ons deur die vervulling met die Heilige Gees verander en vernuwe word in ons gemoed, sal ons weet wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is omdat Hy die verborgenheid van sy wil aan ons bekend sal maak (Rom. 12:2; Ef. 1:9). In die lig van die kennis van sy wil sal ons ons lewens heilig, volkome aan die Here toewy, en ook ooreenkomstig sy wil gebede bid wat verhoor sal word: En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil (1 Joh. 5:14).

Ons moet die Here ten alle tye behaag, nie met odiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen (Ef. 6:6).

Die besonderhede van sy wil

Binne die bre raamwerk van God se wil moet die fyner besonderhede daarvan steeds op n gereelde basis bepaal en uitgeleef word. Hoe moet ek die besluite neem waardeur ek uitvoering aan my roeping gee, en wat moet ek doen as ek voor n kruispad of n toe deur te staan kom? Vir hierdie en vele ander sake moet daar ook ooreenkomstig God se wil uitsluitsel verkry word. Soms is die antwoord eenvoudig en voor die hand liggend, maar ander kere twyfel n mens of jy die regte besluit geneem het. Die volgende riglyne word aan die hand gedoen om God se wil in spesifieke situasies te bepaal:

Die Bybel. Die Here praat met ons deur sy Woord en gee dikwels kenbare opdragte wat ons kan volg. Soms kry ons net bre beginsels en riglyne waaraan ons op die beste moontlike manier uitvoering moet gee. Ons moet egter ook bereid wees om nee vir n antwoord te aanvaar en nie ons eie vooropgestelde antwoorde in die Bybel te bly soek nie. Begin net om te doen wat jou hand vind om te doen die Here sal jou lei en bevestiging uit sy Woord gee.

Gebed. Die Here s dat ons Hom moet raadpleeg en ken in al ons we (Spr. 3:6). Moet dus nie eensydige besluite neem voordat jy gebid en die Here in n saak geken het nie. Hy belowe dat as jy soek, sal jy vind (Matt. 7:7). Dit geld ook die nodige wysheid om besluite ooreenkomstig sy wil te kan neem: As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid en dit sal aan hom gegee word (Jak. 1:5).

Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here (Jes. 11:2). Hy sal jou in die hele waarheid lei (Joh. 16:13) sodat jy telkens die waarheid van God se wil van alle gevaarlike vorms van misleiding sal kan onderskei. Ook in hierdie opsig is standhoudende gebed en verootmoediging nodig om by die regte besluit of standpunt te kan uitkom.

Omstandighede. Die Here lei jou ook deur omstandighede. Hy s: Kyk, Ek het voor jou n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie (Op. 3:8). Hou jou o op geleenthede wat oop deure is. Let egter ook op omstandighede en geleenthede wat strydig met die wil van die Here is, en vermy dit. Moenie n toe deur probeer oopforseer en jou eie wil op n situasie afdwing nie.

Vrede in jou hart. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus (Fil. 4:7). n Mens kry vrede in jou gemoed as jy God se wil doen. Die mens wat nie hierdie vrede in sy hart het nie, sal n onrustigheid en selfs n innerlike stryd ervaar. Hy sal dan weet dat dit wat hy beplan of doen, nie in die wil van God is nie. Laat vrede altyd jou skeidsregter wees en moenie daarsonder met n saak voortgaan nie (Kol. 3:15).

Gesonde verstand. Jou verstand word geheilig en op die Woord van God ingestel as jy die Here met jou hele hart, jou hele verstand en al jou krag liefhet. Deur die Heilige Gees gee die Here aan ons verligte o van die verstand sodat ons sy wil kan verstaan en na die beste van ons oordeel uitvoering daaraan kan gee. Hy leer ons om ons gesonde verstand in sy diens te gebruik (Tit. 2:11-12; 1 Pet. 1:13).

Die begeertes van jou hart. Die Heilige Gees wek goeie begeertes in jou hart op wat tot eer van die Here is, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae (Fil. 2:13). Verlustig jou in die Here, dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart (Ps. 37:4). n Aanduiding van God se wil kan begeertes wees wat Hy self in jou hart gewerk het (Kol. 3:1). Jy moet die dinge van die Here begeer en bedink. As dit sy wil is, sal Hy aan jou n oop deur van geleenthede gee om dit te kan doen. Vermy egter wreldse begeertes.

Die regte tyd. Moenie impulsiewe, oorhaastige besluite neem nie. Die Here antwoord nie altyd dadelik nie. Wag die tyd af: Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Heb. 4:16). Wees geduldig - en wag op die Here.

Iets wat n mens beslis nie moet doen wanneer jy na die wil van die Here soek nie, is om blindelings ander mense se advies te volg, veral mense wat beweer dat die Here vir hulle iets ges het wat Hy nie vir jou ges het nie. Daar is vandag baie selfaangestelde profete wat mense se lewens met twyfelagtige motiewe in n bepaalde rigting wil stuur. Waarom sou die Here so duidelik met hulle oor jou toekomsplanne praat en nie met jouself nie? Ons het nie, soos in die Ou Testament, middelaars nodig om vas te stel wat die Here se wil vir ons lewe is nie. Welmenende vriende se advies kan sekerlik ter harte geneem word, maar dit kan nooit die finale aanduiding wees oor wat jy moet doen nie.

Geloofstoetse

Wanneer n mens n bepaalde roeping het en jou voorgeneem het om onvoorwaardelik die wil van die Here te doen, moet jy vir seker geloofstoetse op jou pad verwag. Benewens die aanslae van die Bose wat jou van jou roeping wil laat afsien, gaan die Here jou waarskynlik aan een of meer toetse onderwerp voordat Hy jou beproef sal verklaar. Jou vasberadenheid gaan te midde van testand en verdrukking getoets word. Jy gaan die les leer dat jy sonder Hom niks kan doen nie, en die beginsel sal ook by jou ingeskerp word dat jy die Here altyd moet raadpleeg en nooit op jou eie insig moet steun nie.

Verskeie Christene druip hierdie geloofstoetse, stel die Here baie teleur, dryf hulleself tot moedeloosheid en verloor hulle visie. Die Here gee n mens egter die geleentheid om jou reg te ruk, uit jou foute te leer en die volgende geloofstoets met groter krag en vertroue tegemoet te gaan. Abraham het in die land Kanan n geloofstoets gefaal toe hy tydens n droogte en hongersnood nie die Here se hulp gevra het nie, maar na Egipte afgetrek het om in die wreld n heenkome te gaan soek. Groot benoudheid het daar oor hom gekom, en hy moes maar net terugkom na die plek van waar hy aanvanklik uit die Land van Belofte weggetrek het (Gen. 12:813:3). Later in sy lewe, toe Abraham voor n veel groter toets te staan gekom het om sy enigste seun aan die Here te offer, het hy onwrikbaar in die geloof voortgegaan en streng volgens die voorskrifte van die Here opgetree (Gen. 22). Dit het aan hom n beproefde en gelouterde geloof verleen wat nooit weer daarn gewankel het nie.

Baie mense begaan weens hulle impulsiwiteit, of as gevolg van die verkeerde advies wat hulle by onverantwoordelike beraders of profete gekry het, ernstige oordeelsfoute wanneer hulle besluite oor hulle lewe of toekoms neem. Dan is daar ook baie ander wat, soos die verlore seun, as gevolg van hulle sonde en wreldgesindheid uit die wil van die Here beweeg. Daar is sekere stappe van herstel wat jy sal moet doen indien jy aan die wil van die Here ongehoorsaam was:

       Beoordeel jou omstandighede in die lig van die aanduidings van God se wil en kyk waar jy verkeerd gegaan het.

       Besef dat jou ongehoorsaamheid, impulsiwiteit en eiesinnigheid sonde is waardeur jy van die wil van die Here afgewyk het.

       Bely en laat staan alle bewuste sondes wat jy teen die Here gedoen het (1 Joh. 1:9), en draai vir altyd jou rug daarop.

       Wyk onmiddellik en geheel en al af van die verkeerde pad waarop jy is, en begin sistematies om verkeerde dinge reg te stel.

       Buig voor die kruis neer, gee jouself oor om te sterf vir sonde en vleeslikheid, en word sodoende volkome aan die dood van Christus gelykvormig (Rom. 6:11).

       Onderwerp jou lewe opnuut aan God se wil en vra Hom om vir jou n rein hart en eerbare motiewe te gee (Ps. 51:12).

       Herstel jou stiltetye en persoonlike toewyding aan die Here Jesus en steun net op Hom (Ps. 5:4; 71:12).

       Vertrou die Here dan vir n nuwe toerusting met krag uit die hoogte, sodat jy met vrymoedigheid sy lof kan verkondig (Luk. 24:49).

       Bid die Here om jou roeping te bevestig en jou kragtig in sy diens te gebruik (Ps. 51:14-15).

Ons is baie naby aan die einde van die bedeling van die kerk, en meer as ooit tevore word mense mislei om heeltemal verkeerde sienings te huldig oor wat die wil van die Here vir hulle lewe is. Leerstellige dwalings, morele verval en vals tekens en wonders is besig om soos n vloedgolf deur baie kerke te stroom en lidmate op die pad van verval mee te sleur.

Die toenemende aantal profete en profetesse wat op n aanmatigende wyse namens die Here aan mense opdragte gee oor wat sy wil vir hulle lewe is, is ook n sigbare tendens van die tyd waarin ons leef. Ons het die volle raad van God deur middel van die Bybel ontvang, en moet geen erkenning aan die selfaangestelde profete gee wat op buite-Bybelse openbarings van God se wil aanspraak maak nie. Hulle s maklik: Die Here het vir my ges sonder om Skrif aan te haal en te verduidelik hoe hulle God se stem gehoor het.

Wanneer hulle twyfelagtige bediening ook nog deur tekens en wonders gerugsteun word, word sulke profete gewoonlik kultusleiers wat blindelings deur mense nagevolg word. Uit hulle geledere sal die vals profete van die eindtyd kom (Matt. 24:11, 24). Doen jy net nougeset die geopenbaarde wil van God en moenie n navolger van mense word deur hulle wil te doen en blindelings hulle opdragte uit te voer nie. Die Here is jou Leidsman soek sy wil alleen, sonder die bemiddeling van ander mense. Ons leef nie in die Ou-Testamentiese bedeling waarin n priester of profeet aan die mense ges het wat God se wil vir hulle was nie. Ons moet self die Bybel lees en op die nuwe en lewende weg toetree tot die Here se genadetroon (Heb. 10:19-22).