‘Promise Keepers’ op Kerkeenheid Ingestel

Louisa Coetzee, Kaapstad

Opsomming: Die Promise Keepers is een van verskeie organisasies wat hulleself ten doel stel om die Christenwęreld ekumenies te verenig.

Die magtige beweging van die 'Promise Keepers' is 'n fyn uitgewerkte plan om miljoene mans vir 'n godsdienstige beweging met oënskynlik goeie doelstellings te mobiliseer. Die beweging is egter ekumenies met 'n uitdruklike agenda om kerke te verenig – dit sluit ook die Rooms-Katolieke in. Die hoofleier is 'n lid van die Vineyard charismatiese kerk wat węreldwyd vir vreemde manifestasies en buite-Bybelse profesieë bekend geword het.

Daar is die afgelope paar jaar koorsagtige voorbereidings aan die gang om ‘n verenigde węreld te skep wat onder die beheer van ‘n gesentraliseerde węreldregering en węreldgodsdiens sal staan. Verskeie ekumeniese organisasies, groot kerke, regerings en Nuwe Era drukgroepe berei die weg vir dié nuwe węreldorde voor. Een van die baie rolspelers wat sterk in hierdie hervorming na vore tree om kerke onder sy eie vaandel te verenig, is die Promise Keepers.

Die Promise Keepers is ’n Christen-beweging vir mans wat in 1990 deur Bill McCartney van die Vineyard charismatiese kerk begin is.  Die stigtingsvergadering is deur 4200 mans bygewoon en die saamtrekke daarna het tot leërmagte van derduisende mans aangegroei.

Bedenklike herkoms

Vineyard is ook die kerk wat die wegspring aan die massabeweging van lag in die gees, brul in die gees en blaf in die gees gegee het. Dit het in ‘n kort tydjie soos ‘n veldbrand dwarsdeur charismatiese kerke en bewegings getrek, asook deur verskeie ortodokse Protestantse kerke. Spoedig het ander manifestasies gevolg, waarvan sommige só walglik en absurd is dat mens dit nie eers in beskaafde geselskap kan noem nie.

Waarom moet ons die valse tekens en wonderwerke in hierdie radikale en onbybelse charismatiese beweging met groot agterdog bejeën? Die rede is omdat hulle die vermoë het om miljoene mense deur hulle manifestasies te betower en te mislei.  Dr.  John A.  MacKay, ‘n ekumeniese Presbiteriaanse leier, het reeds in 1967 gesę  dat die Węreldraad van Kerke die organisasie sal voorsien en die charismatiese beweging die geestelike krag om ‘n węreldkerk en węreldekumene te verwesenlik.

Die feit dat Promise Keepers, Alpha en die lag in die gees beweging almal charismatiese uitlopers van Vineyard en sy geesgenote is, is al genoeg rede tot kommer. Die goeie doelstellings waarmee die massa mislei en verenig word, is nie genoeg rede om by organisasies betrokke te raak waarvan die topstruktuur op ‘n verraderlike wyse sy invloed gebruik om godsdienseenheid in die węreld te skep nie – selfs met Rooms-Katolieke en uiteinedlik met die nie-Christelike gelowe ook!

‘n Slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie (Matt. 7:18). Vineyard, asook sy ervaringsteologie en buite-Bybelse openbarings, bevat soveel suurdeeg van dwaling (1 Kor. 5:6) dat geen evangeliese Christen homself blindelings en goedertrou aan leierskap kan onderwerp wat van hulle af uitgaan nie.

Misleiding van die massas

In ’n onderhoud wat Pat Robertson van TBN Netwerk met Bill McCartney, die stigter en leier van Promise Keepers gevoer het, impliseer hy dat Promise Keepers ’n vervulling van Bybelse profesieë is.  McCartney het daarop gereageer deur te sę dat dit inderdaad so ’n vervulling is: “Die kerk was nog nooit in sy hele geskiedenis verenig nie, maar Promise Keepers gaan die kerk verenig, vir die eerste keer ooit!”

Op 4 Oktober 1997, by ’n reuse-saamtrek van Promise Keepers in Washington, was daar ’n geskatte 1 miljoen mans. ’n Rooms-Katolieke raadslid van Promise Keepers, Mike Timmis, het die skare in gebed gelei en gebid: “Ons erken dat ons leerstellige verskille het... maar, Vader, ons sal nie toelaat dat hierdie verskille ons eenheid ondermyn nie... dit geld vir die Protestante van alle oortuigings, dit geld vir die Ortodokse Kerk, en dit geld ook vir die Rooms-Katolieke waarvan ek een is!”

Daar is sewe plegtige beloftes wat elke lid van die Promise Keepers moet aflę. Die eerste indruk is dat dit prysenswaardige, konserwatiewe waardes is waarna gestreef word, bv. dat die man weer die hoof van sy gesin moet wees. Nie alle doelstellings is egter ewe eerbaar nie. In belofte nommer 6 belowe die lid om denominasie-grense te ignoreer. Tóg berus die verskil in denominasies dikwels op belangrike leerstellige oortuigings en beginsels. Dink maar net aan die verskille tussen Rooms-Katolieke, Mormone, Oosters-Ortodokse, charismatiese en evangeliese kerke. Almal word deur Promise Keepers saamgesnoer. Die doelstellings lyk vir die oppervlakkige waarnemer só reg dat duisende hul eertydse Christelike beginsels inboet en wegbereiders vir die Antichris se węreldgodsdiens word.

Openbarings en rockmusiek

Hulle geloof berus nie op openbarings wat uit die Skrif kom nie, maar word aangewakker deur buite-Bybelse openbarings wat in ’n hoogs emosionele toestand ervaar word.  Dit vorm deel van Promise Keepers se uiters emosionele byeenkomste waar derduisende mans uit een keel luid vir Jesus toejuig asof Hy pas ’n drie gedruk het. Hulle omhels mekaar ook en huil op mekaar se skouers. Een van hul gewilde sprekers, dr. Jack Hayford, het om die podium voor ’n skare van 40,000 mans met die begeleiding van oorverdowede rockmusiek gedans. Hy sę hy het die dans in Afrika by die inboorlinge geleer en dit is ’n dans wat die toordokters doen. Hayford is die skrywer van die bekende en beminde lied “Majesty” en vele ander Christelike liedere. Ongelukkig is hy ook ‘n ondertekenaar van Evangelicals and Catholics Together.

Bill McCartney se pastoor is James Ryle, wat ook ’n raadslid van Promise Keepers is. Hy glo dat die Here die rockmusikante, die Beatles, gesalf en geďnspireer het: “Die Here het met my gepraat en gesę: ‘Wat julle in die Beatles gesien het – die begaafdheid en die klanke wat hulle voortbring – was van My af…  Dit was my doel om deur musiek ‘n węreldwye herlewing te bring wat die weg vir my Gees sou baan om manne en vroue na Christus te lei…’”

Die beweging huiwer nie om hierdie gruwelike wanvoorstelling op die jeug oor te dra nie. Young Warriors is ’n Promise Keeper-program wat op tieners gemik is. In September 1996 is hulle eerste byeenkoms in Dallas, Texas, gehou. Daar was dinamiese sprekers, rockmusiek-konserte en speletjies.

‘n Nuwe eenheid

Promise Keepers se sukses is in ’n groot mate te wyte aan die ondersteuning en promovering van bekende sprekers van wie hulle gebruik maak. Vroeg in 1997 is daar deur Promise Keepers in Atlanta ’n saamtrek van 39 000 predikante gereël. Daar was verteenwoordigers van die Węreldraad van Kerke, Evangeliese kerke, Mormone en Rooms-Katolieke (daar was nie minder nie as 600 Roomse priesters). Die vise-president van Promise Keepers se Pastorale Bediening, Dale Schlafer, het verklaar dat hierdie eenheid nie op leerstellings (waarheid) berus nie, maar op verhoudings.

Dave Hunt sę hieroor: “Bybelse eenheid is ‘n leerstelling wat gedefinieer moet word. Sekere leerstellige verskille is so groot soos die afstand tussen die hemel en die hel en kan nie goedsmoeds ter wille van eenheid oor die hoof gesien word nie.”

McCartney het op hierdie saamtrek aan al die predikante gevra om met alle geestelike leiers in hulle omgewing saam te werk. Hy het hulle versoek om saam te kom in gebed en dan al die manne in die omgewing op te roep en die behoeftes van die plaaslike gemeenskap aan hulle bekend te maak sodat hulle almal saam kan optree om uitvoering daaraan te gee. Hy het gesę:

"Promise Keepers borg nege predikante-konferensies... Maak seker dat jou predikant daaraan deelneem! Ons het verenigde leierskap nodig! Ons moet almal op dieselfde bladsy wees. Luister nou duidelik hierna: Ons doen ‘n beroep op elke kerk wat die Naam van Jesus Christus noem om op 1 Januarie 2000, 12-uur die middag, op die stadsplein in hulle omgewing byeen te kom… Ons vra elke predikant om saam met sy manne te kom… Ons gaan hierdie nasie meesleur! Daarna sal Promise Keepers internasionaal gaan."

Promise Keepers verkry beheer oor kerke deur beheer van hul predikante oor te neem. Dave Hunt sę dat daar die eerste keer in die geskiedenis van die Kerk ’n organisasie is wat die ondersteuning van talle evangeliese leiers het en in staat is om miljoene mans en tienduisende predikante vir die grootste ekumeniese samesmelting ooit te verenig.

Die Here Jesus se gebed vir eenheid in Johannes 17 staan in direkte kontras met hierdie kompromiemakende eenheid en sluit dit totaal uit. Die einde van die ekumeniese pad is op die vereniging van alle godsdienste gerig – nie net alle denominasies nie. Onder die Antichris sal daar só ’n eenheid wees. Opebaring 13 sę: “En die hele węreld het verwonderd agter die dier aan gegaan… en die dier aanbid” (Op.3:3-4).

Massa-byeenkomste in groot stadions waar mans deur bekende sprekers toegespreek word, word daarna deur byeenkomste van kleiner, intieme groepies mans gevolg. Hier word van Promise Keepers se literatuur, studiegidse en video’s gebruik gemaak. Deur deelname aan die besprekings, ontboesemings en die sluit van vriendskapsbande word ‘n sterk groepsidentiteit gebou. Promise Keepers maak ook aktief van die internet gebruik. Dit is waar baie inligting oor Promise Keepers se aktiwiteite in Suid-Afrika bekom kan word. Hulle is al etlike jare hier in ons land aan die gang en konsentreer veral op die sakemanne.

Beoordeling van die beweging

Deur die aflę van sewe beloftes poog Promise Keepers om na God terug te keer en weer die posisie as waardige hoof in hulle huise en families in te neem, soos wat die Here dit bedoel het. Hulle staan vir Bybelse waardes en wil uiteindelik die węreld wen en ’n beter plek maak. Dit klink alles baie prysenswaardig, maar die vraag wat gevra moet word, is of dit ‘n opdrag is wat ons van die Here ontvang het? Gee die Bybel aan ons ‘n opdrag om ons land vir die Here terug te wen?

Dit is nie skriftuurlik om manne van God te word bloot deur die aflę van sewe beloftes en dit te hou nie, veral as daar nie op ‘n Bybelse manier met sonde afgereken word nie. Om ’n lewe te lei wat vir God welbehaaglik is, het mens die Heilige Gees nodig wat jou met sy krag kan toerus. Wanneer daar nie meer ’n duidelike onderskeid is tussen ware toewyding aan die Here en ’n patriotiese toewyding wat hom ten doel stel om ons land vir God terug te wen nie, gebeur dit dat ons op ons eie manier die węreld ’n beter plek wil maak. Hoe anders is dit nie as die belofte oor ‘n ewige vaderland, en ons toewyding hiervoor, wat ons in Hebreërs 11 lees:

"In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sę, verklaar dat hulle ’n vaderland soek. Maar nou verlang hulle na ’n beter een, dit is ’n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ’n stad berei" (Heb. 11:13, 14, 16).

Promise Keepers is op die teologiese modelle van rekonstruksionisme en koninkryk-nou gebou. Hulle wil die aarde hier-en-nou, voor die wederkoms van Christus, ‘n beter plek maak deur die beheer daaroor oor te neem. Hulle is dus nie op polarisasie en stryd ter wille van die suiwer Christelike leer ingestel nie (Op. 22:11; 1 Tim. 6:12), maar op kompromie en oorname.

Die beweging bevorder ’n eenheid wat nie op die waarheid van die evangelie van Jesus Christus gegrond is nie. Deur met Rooms-Katolieke hande te vat waar Maria as die Moeder van die Kerk erken en die unieke middelaarsposisie van Jesus verloën word, boet Promise Keepers hulle evangeliese karakter in. Dié wat nie die waarheid van die evangelie van Jesus Christus aangeneem het nie, is nie deel van sy familie nie, en geen gefabriseerde eenheid kan hulle deel daarvan maak nie.

Ons moet “almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus...” (Ef. 4:13-15).

Handelinge 8:28 is ’n gepaste vermaning in ’n tyd van groot misleiding, soos wat die kinders van die Here ook in hierdie dae beleef: “Gee dan ag op julleself en op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.”

Bibliografie:

1.      Seven Problems of Promise Keepers – Greg Alston.

2.      Mainstream: Men with a Mission – Jewel van der Merwe.

3.      The Berean Call: Unity and Truth – Dave Hunt.

4.      The Berean Call: ComPromise Keepers? – T.A. McMahon.

5.      The Rising Tide of Ecumenism – Gil Rugh.

6.      Cephas Ministries – Rita Williams.

7.      Promise Keepers: Is What You See What You Get? –Dager.

8.      Resurrecting the Third Reich – Richard Terrell.

9.      The Pagan Roots of Promise Keepers – Sarah Leslie.