Transformasie 2003

Sedert die aanvang van die nuwe millennium het die transformasie-beweging groot inslag in baie lande verkry – ook in Suid-Afrika en Namibië. Verskeie “evangeliese” leiers is saam met hulle volgelinge by die beweging ingetrek. Die gevolg is dat baie Christene nie die onbybelse aard hiervan kan (of wil) raaksien nie, en verkeerdelik meen dat dit ‘n godgegewe herlewingsbeweging is.

Transformasie is een van verskeie strominge in die koninkryksteologie (koninkryk nóú), wat daarop uit is om die koninkryk van Christus nog voor die wederkoms op aarde te manifesteer. Dorpe, stede en lande moet in ‘n Christelike transformasieproses oorgeneem en alle sonde, misdaad en menslike lyding oorwin en uitgeskakel word.

Daar is verskeie leiersfigure in die beweging, maar uit ‘n Suid-Afrikaanse oogpunt is die volgende persone en hulle organisasies die bekendste:

George Otis

George Otis van die Sentinel-groep in Amerika het die bal aan die rol gesit met die twee transformasie-video’s wat hy saamgestel en wêreldwyd versprei het. Hierin word oordrewe bewerings gemaak van ‘n aantal stede en gebiede wat deur Christelike transformasies oorgeneem en van bose vestings bevry is. Die insetsels in die video’s skep egter ‘n eensydige en misleidende beeld van ekumeniese byeenkomste (waarby ook groot getalle Katolieke betrokke was) as die magsmonstering wat Satan se magte laat swig en die wyk laat neem het. Misdaad het drasties afgeneem en tronke begin leegloop.  Rus, vrede, eenheid, harmonie, voorspoed en herlewing het hierna in die betrokke gemeenskappe ingetree, aldus die video’s.

Die ironie van die saak is dat George Otis self nie eers in die kruis-evangelie glo nie! Volgens hom is God nie vervolgsugtig nie en het nie die dood van sy Seun nodig om versoening vir ons sondes te doen nie. Hy vergewe omdat Hy vergewensgesind is. Hierdie valse leer het Otis breedvoerig verduidelik toe hy in 1981 in Washington lesings aan YWAM-studente gegee het. Hy het dit nooit daarna in enige van sy boeke teruggetrek nie en ook nêrens ‘n duidelike uiteensetting van die kruis-evangelie gegee nie (kyk webartikel: “George Otis en sy misleidende teologie”). Indien u nie toegang tot die internet het nie, kan u ‘n kopie van dié artikel by ons kry.

Otis het ook ‘n tegniek ontwikkel om bose vestings deur middel van geestelike kartering (spiritual mapping) te bepaal. Dit word in ‘n stedelike (of territoriale) verband gedoen en het niks met die Heilige Gees se werk van sonde-oortuiging in individue se lewens te doen nie. Gebedsbyeenkomste en gebedsmarse word dan gereël om strategiese geestelike oorlogvoering teen Satan se gebiedsvestings in die lug te doen, en hulle neer te werp. Sodoende word groot gebiede dan van satansmag, sonde en misdaad bevry. Daarna word poortwagters (“gate-keepers”) aangestel om by die belangrikste toegangsweë en lughawens te gaan bid en hulle te verseël sodat Satan nie terugkom en weer nuwe vestings oprig nie.

Peter Wagner

Peter Wagner van Global Harvest Ministries en die World Prayer Center in Colorado Springs, VSA, is ook ‘n internasionale leiersfiguur in die transformasiebeweging. Hy is ekstreem pentekostalisties en het die begrip “third wave” gevestig wat op die moderne, Toronto-tipe geestelike “herlewing” van vreemde manifestasies, tekens en wonders dui. Hy is sterk op Christelike eenheid ingestel en beywer hom vir die post-denominasionele kerk van die 21ste eeu, waarin kerkgrense deur ekumeniese stadskerke onder die leiding van profete en apostels oorgeneem moet word. Hierdie “profete” en “apostels” sal buite-Bybelse openbarings van God kry, asook die mag om groot tekens te kan doen. Dit sal van hulle natuurlike leiers maak.

Wagner doen ook, soos Otis, intensiewe geestelike kartering as voorbereiding vir strategiese geestelike oorlogvoering. Hy het al saam met ‘n span op só ‘n gebedstoer na Turkye gegaan om die vestings van Satan (veral Islam) daar af te breek. Hulle het op hoë berge geklim en Satan se vestings in die lug bestraf. Wagner het Turkye daarna vry van sataniese vestings verklaar, en gesê dat dié land ‘n basis sou word om die evangelie na ander dele van Asië uit te dra. Dit is nou al ‘n paar jaar later, en Turkye is nog steeds ‘n 98% Moslemland.

Bennie Mostert

Dr. Bennie Mostert van NUPSA (Network for United Prayer in Southern Africa) is ‘n vurige voorstander van die transformasiebeweging, en ook ‘n groot navolger van mense soos Otis, Wagner en Mike Bickle.

Die ontstellende feite oor George Otis se teologiese dwalings is twee jaar gelede al per e-pos aan dr. Bennie Mostert van NUPSA deurgegee, omdat hy een van die belangrike verspreiders van Otis se video’s in Suid-Afrika is. Hy het die inligting egter sonder die verstrekking van enige feite tot die teendeel verwerp, en homself heelhartig by Otis geskaar. NUPSA het ook in 2001 groot aksies gereël om bose vestings in Suid-Afrika en sy buurlande af te breek, asook sogenaamde “bloedlynvloeke.” Teen die einde van 2001 het hulle Suid-Afrika “vry” verklaar en as land aan die Here hertoegewy. Verdere manifestasies van misdaad en ander bose aktiwiteite word bloot as die laaste stuiptrekkings van Satan afgemaak.

NUPSA is steeds intensief met geestelike oorlogvoering teen Satan se vestings besig. In ‘n preek op 30 Januarie 2002 in Pretoria het dr. Mostert hierdie vestings só beskryf:

‘n Vesting is ‘n sterk plek, persoonlike vestings, vestings in gemeentes, vestings in die ekonomie, vestings in ons stad, vestings in ons land. ‘n Nuwe vesting wat die duiwel so ongemerk tussen ons kom vestig het, is die hele ding oor Vigs. Daar is ook vestings van armoede en ‘n groot klomp van hierdie goed. Wat is ‘n vesting? ‘n Vesting van die Bose is ‘n denkskema – dit is ‘n “mind-set” in mense se gemoedere oor ‘n bepaalde saak wat basies soos ‘n swart gat in die heelal werk. Dit verduister alles, dit sluk alles in, dit doof lig uit, dit verdryf alle hoop, dit immobiliseer mense en weerhou hulle daarvan om tot aksie oor te gaan. Dit bring jou by ‘n punt waar daar geen hoop is nie, waar daar geen krag is nie, waar jy geen moed het om te beweeg nie…

Bennie Mostert verduidelik dan hoe ons in gebed in die naam van Jesus voor die Vader moet staan en sê: “Breek hierdie vesting voor my.”

Graham Power

Graham Power, voorsitter van die Power-groep van maatskappye met hulle hoofkantoor in Kaapstad, is ‘n leidende persoon in die transformasiebeweging in Suid-Afrika. Sy groep was ook een van die borge vir die konferensie van die Parlement vir Wêreldgodsdienste in Kaapstad in Desember 1999.

Power het tydens Bennie Mostert se preek in Januarie 2002 na sy bekering en betrokkenheid by die transformasiebeweging verwys. Hy het onder meer gesê:

By ‘n Bybelstudie wys hulle vir ons die transformasievideo van George Otis. Daar by Cali, Colombië, wat die hoofkwartier van die kokaïne Mafia van die wêreld is, wys hulle hoedat hulle na die sokkerstadium toe gaan en hoe hulle hierdie “event” het wat deel bydra tot die transformasie, waar hulle daardie stad met sy Mafiabase gedraai kry. In daardie stadium was daar die bomme wat elke twee weke in die Kaap afgegaan het, en dit het my so herinner aan wat in die Kaap aangaan… Daardie jaar in Juliemaand is ek oorsee… Een oggend in Spanje word ek wakker, nie met ‘n droom nie, ek wil amper sê nie eers met ‘n visie nie, maar met ‘n instruksie: Gaan vat Nuweland, gaan huur dit, kry die Christene van die Kaap bymekaar, en die detail, die kleur van die sakkie wat elkeen moes kry, wat binne-in moes wees, die armband, tot die sappie en die “chocolate-bar”…

21 Maart was ‘n groot dag. Dit was ‘n wonderlike byeenkoms… Hierdie komende jaar (2002) het sewe areas besluit om saam byeenkomste te reël… Dankie, Bennie, vir die fantastiese werk wat NUPSA weer eens gedoen het… en die hele “vat vyf” idee dat elkeen vir vyf mense moet bid… die fokuspunte waarna vanjaar gekyk word en waarvoor gebid word, is Vigs, armoede, misdaad en leierskap… ‘n Skrifgedeelte wat ek net kan noem wat op hierdie jaar se armbandjie sal verskyn, tesame met die woord “Afrika,” is 2 Kronieke 7:14.

Die vraag wat George Otis gevra het toe hy op 3 November 2000 in die Kaap was, het my nogal geruk: “Graham, do you think that God feels welcome in your city?”

Ons in Suid-Afrika met ons Vigs, met al ons baie probleme wat ons moedeloos maak… Ek glo dat God Afrika gaan gebruik deur ‘n “spiritual revival.” Daar is talle mense wat oor die afgelope tien jaar visies en drome gehad het dat dit uit die suide gaan gebeur.

Bruce Wilkinson

Bruce Wikinson, vroeër van “Walk Thru the Bible” en tans van “Turning the Tide,” het na Suid-Afrika verhuis met ‘n visie om Afrika se “mind-set” te verander sodat die gety van Vigs, armoede, hongersnood en misdaad gedraai kan word. Soos Billy Graham en ander ekumeniese kompromiemakers, het Wilkinson goed begin maar sleg geëindig. Vir hom gaan dit nou ook om transformasies wat die maatskaplike toestand van mense moet verbeter, net soos wat hulle hul ekonomiese situasie kan verbeter deur die Jabes-gebed herhaaldelik te bid – ‘n Ou Testamentiese gebed wat nie eers in die naam van Jesus gebid word nie!

Wilkinson het ‘n groot voorliefde vir ekumeniese byeenkomste, daarom is hy ook ‘n gesogde spreker by die Promise Keepers. Op 30 Januarie vanjaar het hy saam met Robert Schuler by sy Instituut vir Suksesvolle Kerkleierskap opgetree. Schuller is ‘n man wat die Bybelse verlossingsleer met ‘n sielkundige selfbeeldteorie vervang het.

Hy beskou sonde as ‘n swak selfbeeld. Hy is ook ekumenies georiënteerd en glo dat God se koninkryk nóú moet manifesteer. Wilkinson het ook saam met evangielese skrywers soos T.D. Jakes, Charles Colson, Bill Hybels en Billy Graham ‘n hoofstuk elk vir die boek “From the ashes: A spiritual response to the attack on America,” geskryf. In hierdie boek was egter ook bydraes deur die Boeddhistiese Dalai Lama en die Nuwe Era skrywer, Neale Donald Walsch. Dit het egter niemand van hulle gepla nie!

Die ekumeniese transformasiebyeenkomste pas Wilkinson soos ‘n handskoen. Sy openbare skuldbelydenis tussen groepe (“identificational repentance”) is baie op die idee van oorgfeërfde groepsonde gebaseer, en sluit ook by Otis se geestelike kartering aan. Dit het baie meer van ‘n politieke en sosiale karakter as ‘n geestelike inslag.

2 Kronieke 7:14

Hierdie teks, wat as ‘n Bybelse grondslag en bewys vir transformasiebyeenkomste gebruik word, lui só: “As my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

Wanneer ons hierdie teks lees, moet ons net onthou dat Israel God se verbondsvolk was oor wie sy Naam uitgeroep is. Die volk het egter dikwels van die Here afvallig geraak. Wanneer Israel hulleself in nasionale verband voor die Here verootmoedig het, het dit by die koning begin wat op sy beurt die priesters én die hele volk tot hertoewyding aan die Here opgeroep het. Voorbeelde van sulke nasionale toewydings was tydens die bewindstermyne van Dawid, Asa, Josafat en Hiskia. Hierdie herlewings het meesal net een gelsag lank geduur, omdat die volgende geslag weer in goddeloosheid verval het.

In Nuwe Testamentiese tye was daar verskeie volke met Christelike grondwette, waardeur die Naam van die Here oor die hele volk en sy instellings uitgeroep is. Die VSA het van sy stigting af vir 200 jaar lank, tot in 1990, ‘n Christelike grondwet gehad en tot ‘n magtige nasie ontwikkel. Sedert 1990 het hulle egter ook grondwetlik die sekulêre en multigodsdienstige weg ingeslaan en daardeur die afdraende-pad na uiteindelike selfvernietiging gekies.

Suid-Afrika en Namibië het glad nie Christelike grondwette nie, en alhoewel Graham Power 74% van Suid-Afrika se inwoners na aanleiding van die 1996 sensus as Christene beskou, is die evangeliese Christendom ‘n minderheid in die land. Transformasiebyeenkomste is dus nie verteenwoordigend van die hele land nie en kom nie naastenby op ‘n nasionale bekering en verootmoediging neer nie. Dit is die rede waarom die drome van hierdie beweging net drome sal bly.

Beoordeling

In ‘n Bybelse beoordeling van die transformasiebeweging moet die volgende feite in ag geneem word:

·         Ons opdrag is nie om bose vestings oor stede en lande af te breek nie, maar om die evangelie van Jesus Christus aan alle nasies te verkondig.

·         Siele moet gered word, eerder as om ‘n veldtog teen misdaad, geweld, armoede en Vigs te voer.

·         Diegene wat gered word, sal altyd ‘n minderheid wees, omdat die meerderheid die breë weg verkies.

·         Samelewings (stede en lande) sal wesenlik sondig bly, en Christene sal geleer moet word om te skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag.

·         Christene sal vervolg en verwerp word deur die wêreld, en sal nie deur ‘n transformasieproses die wêreld (of selfs hul eie stede en dorpe) oorneem nie.

·         Sonde in Christene se lewens moet eerder na hulle ou natuur herlei word as na duiwelse vestings. Die leer van heiligmaking sal opnuut verkondig moet word.

·         Massabyeenkomste is van twyfelagtige waarde, omdat baie van die teenwoordiges nie eers oor die verlossingsleer saamstem nie. Uitreikings binne gemeente- en kleingroepverband is meer doeltreffend.

Volgens die Bybel gaan daar in die eindtyd ‘n nóg groter polarisasie tussen lig en duisternis plaasvind (Op. 22:11). Daar sal ‘n grootskaalse verwerping van God en sy Woord deur die nasies wees (Ps. 2), met die gevolg dat hulle in ‘n stadium almal met die Antichris sal saamwerk (Dan. 9:27; Op. 13:3, 7). Wydverspreide morele verval sal met die geestelike vervalproses gepaard gaan (2 Tim. 3:1-5; 2 Thes. 2:3) en tot ‘n sonde-kultuur aanleiding gee.

Om hierdie feite te konstateer, is nie om negatief te wees nie, maar realisties. Mense moet soos brandhout uit die vuur geruk word, want die voorbereidings vir die Antichris se koms het reeds feitlik alle menslike instellings en regerings op aarde besoedel en oorgeneem. Doen jou werk as evangelis terwyl die tekens van Christus se wederkoms elke dag duideliker word, en los die territoriale binding van Satan en die transformasie van stede en lande vir Christus wanneer Hy sal kom om sy vrederyk in te stel. Ons kan nie hierdie koninkryk sigbaar laat manifesteer voordat die Koning kom nie.