Misleiding deur die Transformasie Video

Prof. J.S. Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: ‘n Valse herlewing wat gebaseer is op Peter Wagner en George Otis se konsepte van geestelike kartering en strategiese geestelike oorlogvoering vind ook in Suid-Afrika inslag.

Die vervalsing van die Christendom is soms baie subtiel en vind op verskeie terreine plaas. Die duiwel het reeds daarin geslaag om die evangeliese sowel as charismatiese Christendom binne te dring en duisende mense deur middel van ‘n valse herlewing op ‘n dwaalweg te plaas. Hy volg die eeue oue metodes waarteen Paulus die Christene reeds in die eerste eeu gewaarsku het:

“Ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval” (2 Kor. 11:2-4).

Jesus word steeds deur die “nuwe” geestelike leiers verkondig, maar die kruisboodskap is nie meer sentraal nie. Deur ‘n herinterpretasie van die kruis se betekenis word van Jesus ‘n ander Jesus gemaak. Die evangelie word ook verdraai sodat die klem nie meer op die sondes en inherente sondigheid van die individu val nie, maar op die sondes van die gemeenskap, of die stad, wat onder die beïnvloeding van Satan is. Die oplossing hiervoor is nie wedergeboorte nie, maar geestelike oorlogvoering deur die verenigde [ekumeniese] Christendom teen die koninkryk van die duisternis. By sulke byeenkomste is duidelik ook ‘n ander gees werksaam. Dit is die gees van die “engel van die lig” wat aan mense nuwe lig oor die Bybel en oor herlewing gee. Dit is die gees van hande vat en eenheid ten alle koste. Hierdie gees gee ‘n warm gevoel van samehorigheid, maar oortuig mense nie van hul eie sonde en ongeregtigheid nie. Die blaam vir alle ongeregtigheid word na die breër gemeenskap verskuif, asook na Satan en sekere van sy hoër demone wat geïdentifiseer word.

Die ses metodes of stappe wat in hierdie valse herlewing gevolg word, is die volgende:

1. ‘n Nuwe visie

Daar ontstaan by een of meer ‘sleutelpersone’ ‘n nuwe visie vir herlewing, vir nuwe leringe en vir dramatiese Christelike hervormings in die samelewing. Dit gaan dikwels ook met sogenaamde “nuwe openbarings” van God se wil aan hoëprofiel geestelike leiers, of aan selfaangestelde profete, gepaard. Hulle maak daarop aanspraak dat hulle as gesalfdes van die Here met groot gesag kan praat, en hulle duld geen opposisie of enige vermanings oor hulle dwalinge nie.

2. Eenheid ten alle koste

Eenheid word onder gelowiges in ‘n bepaalde dorp, stad of gebied geskep. Alle verdeeldheid en onderlinge veroordeling moet gestaak en uit die weg geruim word. Die leerstellige basis vir hulle samehorigheid is só breed en akkommoderend dat evangeliese Christene, charismate, sionistesektes en Katolieke almal ewe tuis daarin voel. Ekumeniese massabyeenkomste en straatmarse moet as demonstrasies van hulle eenheid gereël word, al kos dit ook wat!

3. Geestelike kartering

Die ontmaskering van Satan se metodes deur die bepaling van die belangrikste metodes wat deur hom gebruik word om beheer oor mense te verkry, bv. ongeloof, bygeloof, towery, voorvaderaanbidding, dobbelary, aborsie, misdaad, dronkenskap, dwelmsmokkelary, ens. Deur middel van geestelike kartering (spiritual mapping) word bepaalde demone, of demoniese vestings, in ‘n sekere gebied bepaal en vir aanvalle geteiken.

4. Geestelike oorlogvoering

Die afbreek van demoniese vestings word deur die beoefening van die nuwe metode van “strategiese geestelike oorlogvoering” gedoen. Bidure word gehou waarin die demone bestraf en in die Naam van Jesus verdryf word. Daar word ook wagters (gatekeepers) aangestel om die toegangsweë tot die stad te bewaak sodat die demone wat daar verdryf is, nie weer terugkom nie. Die stad word vir Jesus Christus opgeëis, en die duiwels mag nie weer daar inkom om mense te mislei nie.

5. Die uitbreiding van die Christendom

Die vinnige uitbreiding van die Christendom sal plaasvind nadat die vestings en mag van Satan verbreek is. Daar is dan geen teëhouende faktore, geestelike misleiding of struikelblokke meer om mense te verhinder om in groot getalle by kerke aan te sluit en die Here te dien nie. Christene sal ook in sleutelposisies aangestel word, bv. in die stadsraad en regeringsdepartemente wat plaaslik kantore het. Hierdeur sal die Christendom verder bevorder word en onder ideale omstandighede funksioneer.

6. Ontwikkeling en voorspoed

Die hervorming [of rekonstruksie] van die hele gemeenskap sal op die politieke, sosiale, opvoedkundige én ekonomiese terreine plaasvind. Voorspoed, stabiliteit en misdaadvryheid sal heers, en almal sal in vrede en harmonie kan saamleef. Die ondermynende mag van die duisternis sal gebreek wees, en die kinders van God sal die mag en heerskappy terugkry wat die Here aan Adam gegee en wat hy deur die sondeval verloor het.

 Die beweging wat homself vir hierdie “herlewing” beywer, is besig om geweldige momentum te kry – ook in Suid-Afrika. Om die beginsels en uitgangspunte hiervan beter te verstaan, is dit nodig om ten minste twee van sy leiers onder die vergrootglas te plaas, asook die video, 'Transformasie', waarmee so baie mense mislei word om ook die bogenoemde metodes te volg.

C. Peter Wagner

Peter Wagner is die hoof van Global Harvest Ministries en die World Prayer Center in Colorado Springs, VSA. Hy is die leidende persoon in die nuwe beweging vir strategiese geestelike oorlogvoering. Wagner definieer drie vlakke van geestelike oorlogvoering, nl.

1.     Die grondvlak, wat die uitwerping van demone uit individue behels.

2.     Okkultiese vlak oorlogvoering wat op georganiseerde magte van die duisternis gerig is, bv. die Nuwe Era filosofie, die Oosterse gelowe en Vrymesselary.

3.     Strategiese vlak oorlogvoering, waardeur territoriale geeste wat deur Satan oor sekere gebiede aangestel is, beveg word.

Wagner maak baie van punt 3 hierbo. Hy sê dat die Satan senior demone uit die hiërargie van bose geeste stuur om lande, streke, stamme, gemeenskappe, woongebiede en ander sosiale netwerke in die wêreld te beheer. Hulle belangrikste doel is om te verhinder dat God in hulle gebiede verheerlik word. Om hulle te help, stel hulle ook demone van ‘n laer rang aan.

Hierdie leer is uit ‘n sekte, die Manifested Sons of God, afkomstig. Een van hulle apostels, Francis Frangipane, het gesê: “Daar is sataniese vestings oor lande en gemeenskappe, en daar is vestings wat kerke en individue beïnvloed… Voordat die oorwinning opgeëis kan word, moet hierdie vestings afgebreek en Satan se wapens vernietig word. Daarna kan die magtige wapens van die Woord en die Gees effektief die ryk van Satan beroof.” Die Spade Reën huldig ook hierdie siening.

Wagner het ‘n bepaalde pad van verval geloop om te kom waar hy vandag is. Hy is in 1930 gebore en het as ‘n konserwatiewe Christen sy bediening begin. Hy het in 1970 by die Fuller Seminarium aangesluit, waar hy professor in wêreldsending geword het. In 1974 het hy by die Lausanne Komitee aangesluit, wat hom vir wêreldevangelisasie beywer.

In 1980 het Wagner vir John Wimber ontmoet, wat die stigter was van die Vineyard kerke waaruit later die Toronto-verskynsel van val en lag in die gees ontstaan het. Wagner is oorgewen na die tekens en wonders-teologie en sy gevolglike charismatiese herlewings. Hy het die begrip “third wave” gevestig om die begin van die tekens en wonders verskynsel in konserwatiewe evangeliese kerke aan te dui.

Sedertdien het Wagner geleidelik in die rigting van die Spade Reën en Manifested Sons of God se leerstellings beweeg as gevolg van sy kontak met ‘profete’ soos Paul Cain, Bill Hamon en Rick Joyner. Hy het het ook noue kontak met leiers van die Toronto/Brownsville herlewing gehad. Wagner het ‘n voorwoord geskryf vir Bill Hamon se boek: “Apostles, Prophets and the Coming Moves of God: God’s End-Time Plans for His Church and Planet Earth.”

Wagner is ‘n leidende persoon in die beweging wat hyself die “Post-Denominational Church” van die 21ste eeu noem. Leerstellige grense gaan almal vervaag soos wat Christene oral deel van die nuwe tekens en wonders georiënteerde, apostoliese hervorming word – die sg. New Apostolic Reformation. Profete sal goddelike openbarings oor die kerk kry, en dit aan die Apostels deurgee. Hulle sal dit dan aan die pastore, leraars en evangeliste bekend maak, wat dit sal verkondig. Hierdie hiërargie sal God se verteenwoordigers op aarde wees, en geen opposisie teen die goddelike instellings sal geduld word nie. [Dit klink baie na Rome!]

George Otis jnr.

George Otis is die voorsitter van die Sentinel groep in Seattle. Hy het die Tansformations video gemaak en ook ‘n boek oor geestelike kartering geskryf: Informed Intercession: Transforming your Community through Spiritual Mapping and Strategic Prayer. Hy besoek stede oor die hele wêreld en gee aan pastore voorligting oor hoe om die geestelike geskiedenis en dinamiek van hulle stede te bepaal en op rekord te stel. Die stand van die Christendom moet ondersoek word, heersende sosiale bindinge, historiese gebeure wat trauma veroorsaak het, die belangrikste filosofieë, ideologieë en godsdienste, asook demoniese magte wat weerstand teen die Christendom bied. Groot byeenkomste word dan gereël en strategiese gebede teen al die vestings in die stad gebid, totdat hulle val. Metodes soos gebedsmarse word ook gebruik. Wanneer die magte van die duisternis oor die stad gebreek is, verander die geestelike gene (DNA) van die hele gemeenskap na bewering, en vind daar ‘n herlewing plaas, asook tye van voorspoed en ontwikkeling op alle terreine.

Daar is groot probleme met die teologie van hierdie man, veral met sy verlossingsleer. In lesings wat hy oor Moral Government Theology by YWAM in Tacoma gelewer het, het hy onder meer die volgende gesê:

·       God het ons posisioneel geheilig, sodat ons stand in Christus anders as ons werklike [sondige] stand is wat so bly voortbestaan… Christus het nie deur sy dood versoening vir ons sonde teen die toorn van God gebring nie, maar die versoening het God se hart verander sodat dit nie meer toornig en vervolgsugtig (vindictive) teenoor ons is nie.

·       Die vergewensgesindheid van God is die verslapping van ‘n wettige eis, en nie ‘n geval dat Hy my skuld betaal en my sonde vergewe het nie.

·       Die essensie van Christus se versoening is dat Hy namens ons aan die morele wet van God gehoorsaam was.

·       Christus het ons nie vrygekoop deur sy lewe as ‘n losprys vir ons sonde aan te bied sodat ons vrygemaak kan word nie, want God het nooit enige mens in sy sonde gevange gehou nie… “The truth is Christ paid no man’s debt.”

·       “If we accept the premise that Jesus literally purchased our salvation with His blood… and He paid the Father… then this approach portrays God the Father as being vindictive and blood-thirsty and totally incompatible with biblical forgiveness. It also presents another grave difficulty. If Jesus literally paid for our sins with His blood, and paid a debt that is no longer a debt, and He died for the sins of the whole world, then we [and the theological world] can only come to one conclusion, namely Universalism, which means that everybody will be saved.”

·       Die betekenis van die kruis is net dat die menslike hart onderwerp kan word… Wanneer ons dít doen, dan haal ons vir Jesus van die kruis af.HomH

Dit is duidelik dat George Otis die basiese grondbeginsel van die evangeliese Christendom, naamlik Jesus Christus se plaasvervangende dood aan die kruis vir die versoening van ons sondes, totaal, uitdruklik en by herhaling verloën het. In latere boeke van hom herbevestig hy hierdie dwaling.

Vir hom bestaan sonde daaruit dat mense onder demoniese misleiding verkeer, sonder spesifieke verwysing na die gevolge van hulle eie sondige natuur. As ‘n oplossing vir die geestelike bindinge en desepsie moet die demone en hulle vestings in ‘n bepaalde gebied geïdentifiseer, beveg en verdryf word. Dan sal mense die Here soek, en sal daar ‘n groot herlewing uitbreek.

Die geestelike kartering en oorlogvoering wat vir hierdie bevrydingsproses nodig is, vorm die kern van sy bediening. As bewys van die uitvoerbaarheid en reuse sukses van dié benadering, het hy [en sy Sentinel groep] die 'Transformasie' video gemaak wat ook wyd in Suid-Afrika vertoon word – deur verskeie gemeentes, deur ds. Bennie Mostert se NUPSA groep en, les bes, selfs by ‘n AEB kamp!

Die Transformasie video

In die Transformasie video, waarin George Otis die aanbieder is [Wagner het ook hiermee saamgewerk], word vier gemeenskappe uitgebeeld wat na bewering radikaal deur herlewings hervorm is. Dit is Cali in Colombia, Alomolonga in Guatemala, Kiambu in Kenia en Hemet in Kalifornië. In die video word gesê dat in elkeen van hierdie gemeenskappe strategiese geestelike oorlogvoering gedoen is. Die gevolg hiervan was groot herlewings en ‘n totale kulturele transformasie van die hele gemeenskap.

In die maande sedert die bekendstelling van die video het verskeie groepe en instansies navorsing in die betrokke gebiede gedoen om die geloofwaardigheid van hierdie aansprake te toets. Hulle het bevind dat die inligting heeltemal oordrewe en dikwels vals is. Een van die beste inligtingsbronne hieroor op die internet is www.geocities.com/smithtj.geo/transformations.html Nuwe inligting word deurlopend op dié webtuiste geplaas. Hulle bevindinge is soos volg:

Cali, Colombia

Bewering: Die dwelmkartelle is oorwin en uitgeskakel. Hierdie land is ook nie meer die wêreld se grootste kokaïne-uitvoerder nie. Misdaad het dramaties afgeneem en Cali is nou ‘n veilige stad waar herlewing aan die orde van die dag is. Waar mense vroeër in vrees in die strate geloop het, kan hulle nou in veiligheid in die strate stap sonder om aangeval te word.

Die werklikheid: Ses van die kartellede is in die tronk gesit. Die dwelmkartel het homself geherorganiseer, met twee van sy oorspronklike leiers wat steeds uit Cali optree – die een beheer sy operasies uit die tronk. Die ander het hulle nét buite die stad gevestig. Die rebelle wat die dwelmhandel beskerm, het kerke in Cali aangeval en verskeie van hulle gesluit. ‘n Predikante-konferensie is afgestel omdat die risiko vir ‘n guerrilla-aanval té groot was. ‘n Aanhaling uit die Ekklesia nuusbrief lui só: “FARC guerrillas also may view evangelicals as allies of the United States. The rebel group has closed churches, imposed a 6 p.m. curfew on services where it allows churches to meet, and banned public religious activity in a territory under its control. The ELN, another rebel group, invaded a Catholic church in Cali and kidnapped 140 members two months ago… Satanic groups are attacking churches and Christians, especially in Cali. Some churches have suffered repeated attacks.”

In ‘n nuusbrief sê Ruth Ruibal, die weduwee van die vermoorde pastoor Julio Ruibal [wat in die video genoem word]: “The situation in Cali is a gross darkness, a city where our church must hire armed guards and where the church must be protected by barbed wire [soon to be replaced by a 10-12 foot wall if permission is granted]. Recently at another church in the city, a church body guard was killed when the church was attacked by guerrillas protecting the drug trade… Naturally speaking, the political and economical situation seems to be going from bad to worse.” Lees meer hieroor in <www.ruibal.org/1999dec.htm>

Nuwe verslae oor rebelle-aktiwiteite kom steeds in. Kyk www.cnn en soek vir Cali, Colombia. Besoek ook www.usdoj.gov/dea/traffickers/colombia.htm en www. emerrgency.com/calipres.htm> Volgens die US Drug Enforcement Agency is Colombia steeds verantwoordelik vir die meeste van die wêreld se kokaïne-produksie en verspreiding.

Alomolonga, Guatemala

Bewering: Nie minder nie as 92% van die inwoners is Christelik. Ekonomiese voorspoed heers hier, veral in die landboubedryf. Buitengewone groot groentesoorte word gekweek, en die produksie het die afgelope 20 jaar met 1000% gestyg. Navorsers van oor die hele wêreld kom hierheen om die verskynsel van die groot groentes te bestudeer, maar daar word nie in die video gesê wat hulle bevindinge is nie.

Die werklikheid: Hier is wél ‘n geestelike herlewing. Volgens ‘n artikel deur Stephen Sywulka van Guatemala Stad vir Christianity Today is die persentasie Christene op die video heeltemal oordrewe, en is dit eerder in die omgewing van 65%. Van hierdie groep is baie mense se Christenskap volgens hom net “veldiep” en is daar etlike van die voormalige toordokters wat hulleself nou “profete” noem en nog dieselfde as in die verlede doen. Hulle toorpraktyke is nou net verchristelik.

Die oorlog in Guatemala het landbou feitlik tot ‘n stilstand gebring. Baie lande is afgebrand en die mense het net verdwyn omdat die boere doodgemaak is. Die oorlog wat vir 36 jaar voortgeduur het, is eers in die vroeë tot middel 1990’s beëindig, dus was dit 20 jaar gelede op sy hoogtepunt. Indien ons die landbouproduksie tussen nou en 20 jaar gelede vergelyk, is dit geen wonder dat dit aansienlik toegeneem het nie. Tweedens is die produkte van Alomolonga baie bekend in die gesondheidsgemeenskap – nie as gevolg van hulle grootte nie, maar weens die gesondheidsprobleme wat deur die oormatige gebruik van pesbeheermiddels veroorsaak word. Die grootte daarvan hang van baie dinge af, soos die saadvariëteite en die verbeterde landboumetodes wat gebruik word. Daar is egter niks bonatuurliks in dié verskynsel nie. Verdere inligting hieroor kan verkry word by <www.christianity.net/vt/9T4/9T423c.html>

Kiambu, Kenia

Bewering: ‘n Christelike herlewing het in die hele stad uitgebreek vanuit die “Gebedsgrot” (Prayer Cave). Die mag van die duisternis is in Kiambu gebreek, ‘n vrede het daar neergedaal en baie mense het uit Nairobi na Kiambu verhuis om daar te gaan woon.

Die werklikheid: ‘n Sendeling van die Africa Inland Mission (AIM) wat in Maart na Kanada teruggekeer het, sê dat sy nie gehoor het van enige mense wat na Kiambu toe gestroom het omdat hulle graag daar wil bly nie. Die Gebedsgrot is ‘n Word of Faith kerk onder die bediening van Rudi en Sharon Swanepoel. Hulle verkondig nie ‘n suiwer Bybelse leerstelling nie, maar eerder die Word-Faith leer van tekens en wonders, en val in die gees. Swanepoel, ‘n AGS pastoor van Suid-Afrika, sê op sy webblad dat hy sterk onder die invloed van Rodney Howard Browne en sy broer Gil is. Soos op die film gesien kan word, bevorder hulle “dronk word in die gees” wat deur die “dronkmakende Jesus” gegee word. Kry meer inligting by www.godsglory.org/main/frames.html of <www.godsglory.org/ prayercave/index.html>

Hemet, Kalifornië

Bewering: As gevolg van ‘n geestelike herlewing het die misdaad drasties afgeneem, insluitende die produsering van dwelmmiddels. Van die 9 metamfetamien laboratoriums het die meeste gesluit. Die dwelmhandel het met 75% afgeneem en die populasie het in tien jaar verdubbel. Daar is eenheid onder die kerke, en die meeste sektes het die stad verlaat.

Die werklikheid: Volgens die staat Kalifornië se statistiek oor dwelmlaboratoriums was daar in 1998 in dié gebied 52 laboratoriums waarvan 20 ‘n groot produksie van meer as 10 kilogram metamfetamien in ‘n dag of twee kon lewer – sommige van hulle se produksie is in die omgewing van 50 kilogram. Smokkelmetodes het ook verskerp.

Nie een van die kerke of joernaliste in Suid-Kalifornië wat gekontak is, is enigsins van die beweerde 75% afname in die dwelmhandel bewus nie. Die polisie is ook nie hiervan bewus nie, en sê dat hulle nie weet volgens watter kriteria só ‘n afname vasgestel is nie. Hulle erken dat daar wél ‘n afname in misdaad is, maar sê dat dit die geval in omtrent alle Amerikaanse stede is. Raadpleeg hierdie webstuistes: www.antioch.com.sg/events/hei en <www.inlandempireonline.com/meth/>

Hierdie video berus duidelik op oordrewe stellings oor iets wat sekere mense graag wíl glo. Dit is nie naastenby ‘n getroue weergawe van die werklike situasie nie, daarom het dit slegs propagandawaarde wat daarop gerig is om geloofwaardigheid aan ‘n mensgemaakte “herlewing” te gee. Dit word nogtans nou wêreldwyd as ‘n model vir soortgelyke, ekumeniese en rekonstruksionistiese herlewings gebruik. Moontlik sal dieselfde valse verwagtinge oor en oor geskep word.

Demonstrasies van eenheid

Intussen gaan die veldtog vir hierdie soort “herlewings” onverpoosd voort. In baie stede in die wêreld word ekumeniese byeenkomste van duisende Christene in groot stadions gehou om hulle eenheid te demonstreer. Gebedsmarse word ook gereël. Dit kos baie geld om hierdie byeenkomste te hou, en die waarde daarvan is baie twyfelagtig. In hulle boek March for Jesus sê Kendrick, Coates, Forster en Green:

“Each summer millions of Christians in 200 countries take to the streets world-wide for the annual March for Jesus. This includes tens of thousands of cross-denominational  church members. In Britain alone churches in over 40 cities wil take part in their MFJ. Yet, for all the visible witness and camaraderie of so many professing Christians ‘taking the walls off the church’ … there is still contention among Christians about the very nature and ethos of the March for Jesus itself.”

Mense wat uitgevra is waarom hulle dit doen, het verwarrende en onoortuigende antwoorde gegee. Baie sê maar net: “Ek doen dit vir Jesus.” Ander sien dit as ‘n geleentheid om te getuig of vir hulle stad te bid. Dit is egter nie al waaroor dit gaan nie.

Die groot probleem met hierdie gebedsmarse en byeenkomste is, volgens bogenoemde boek, die werklike agenda van die stigters en organiseerders van die mars. Hulle hoofdoelwit is nie om die kerk meer sigbaar te maak en evangelisasie of getuienis te bevorder nie, maar om die deelnemers by geestelike oorlogvoering te betrek. Wat hulle egter met geestelike oorlogvoering bedoel, behoort enige volwasse Christen bekommerd te maak. Die skrywers sê:

“By spiritual warfare the March’s leaders mean direct spiritual warfare against geographical, ‘territorial spirits’ who, they maintain, reign over our cities. Secondly… this kind of spiritual warfare is not only without biblical warrant but is specifically warned against in Scripture. This has real personal ramifications for every marcher. The chief stated objective of the MFJ is to change the spiritual atmosphere of the marched areas by claiming victory over the demons/evil spirits in that area. I am not aware of any statement or aim made by the MFJ leadership in Britain over recent years that has changed this central founding ethos. MFJ’s co-founder, Graham Kendrick, says explicitly: “…direct evangelism has never been the primary purpose of the marches… Our objectives were first and foremost spiritual. We wanted to see a change in the spiritual atmosphere over our country.” Surprisingly, the co-founders of the March openly admit they do not know what they are doing when they are engaged in spiritual warfare. Nevertheless, they do it.”

Die byeenkoms wat vir 21 Maart in Kaapstad gereël is, het soortgelyke motiewe. Dit blyk duidelik uit die naam van die beweging, naamlik Community Transformation Cape Town (CTCT), ook genoem die Kaapse Christelike Jubelfees. Dit is presies wat deur die gebedsgids van Michael Pierce, God’s Millennium for your City, beoog word. Duisende mense sou in Nuweland stadion saamtrek om Kaapstad vir Jesus oor te neem! Kaapstad se gemeenskap bestaan egter uit individue wat elkeen afsonderlik hulle saak met die Here moet regmaak, deur bekering én heiligmaking, dan sal die mag van die duiwel in hul lewens verbreek word en die geestelike klimaat in die stad geleidelik begin verbeter. ‘n Ekumeniese massabyeenkoms is nie ‘n ideale geleentheid hiervoor nie, en die impak wat dit op die geestelike klimaat van die stad kan maak, is twyfelagtig.

Die rol van NUPSA in Suid-Afrika

‘n Organisasie wat ook ‘n groot rol speel om hierdie vreemde soort geestelike oorlogvoering in Suid-Afrika te bevorder, is NUPSA – ds. Bennie Mostert se Network for United Prayer in Southern Africa. Hy verwys ook in ‘n baie positiewe sin na Peter Wagner, bied sy boeke te koop aan en praat met groot lof van George Otis en sy 'Transformasie' video.

NUPSA het intussen ook by skoling in die bediening van Cleansing Stream betrokke geraak. Dit behels hierdie nuwe benadering van geestelike oorlogvoering, maar net op ‘n persoonlike vlak. Die beginsel bly dieselfde – die blaam vir probleme word van mense af na die duiwel oorgeplaas, dan word die demone uitgedryf – ook uit Christene! Geestelike probleme word dus nie na die vlees [die ou, sondige natuur] met sy hartstogte en begeerlikhede herlei nie, maar na demone.

Cleansing Stream het uit Amerika na ons oorgewaai. Onder die leidende persone in hierdie bevrydingsbediening is Jack Hayford en dr. Scott Bauer van The Church on the Way en Joy Dawson van YWAM. Die aanspraak word gemaak dat die Here deur hierdie bediening sy kerk skoonmaak deur wonderwerke van genesing en bevryding waarin die werke van die duiwel verbreek word. Die uitgangspunt van Cleansing Stream is dat redding nie genoeg is om mense van demoniese bindings te bevry nie, en dat daar ander stappe nodig is om volle vryheid te verkry. Hulle baseer hierdie teorie op die drieledige natuur van die mens – gees, siel en liggaam. Volgens hulle word by jou redding net jou gees bevry, met die gevolg dat demone hulle nog in jou siel of liggaam kan skuil hou. Jy het dan bevryding deur middel van geestelike oorlogvoering nodig om ten volle verlos te word. Demoniese bindinge kan volgens hulle ook van jou voorgeslagte af oorgeërf word.

Daar word wonderlike getuienisse aangebied van mense wat deur hierdie bevryding gehelp is. Dit is egter nie ‘n geldige argument om die Bybelse korrektheid van ‘n bediening te bewys nie. Daar is ook mense wat aan dwalinge soos die Toronto-verskynsel of die Alfa-kursus dieselfde voordele toeskryf. Die krag van die dwaling is inderdaad ‘n vreemde verskynsel wat onbekende gevoelens by jou kan skep!

Die Cleansing Stream se Les No. 9 handel oor oorlogsvoering-intersessie. Dit behels die ontdekking en identifisering van demone met behulp van “power encounters and spiritual mapping techniques, followed by exorcising them from people [including Christians], buildings, and even whole cities and nations.” Indien hierdie tegniek só goed werk, waarom moet dit dan oor en oor herhaal word?

Hierdie bediening bevorder ook Word of Faith leerstellings deur te beweer dat daar krag in ons woorde is: “Power is released through our tongue… every word that comes from my mouth is either a blessing or a curse.” Onder die afdeling “Woorde” sê hulle: “We can learn how the mouth of the prophet [that’s you] delivers him or herself.”

NUPSA gebruik die dwaling van Cleansing Stream vir kleingroepberadings, en gaan ook volstoom aan om aan nasionale strategieë vir die reiniging van die land te werk en ook lofprysingsmarse na ons buurstate te reël.

Die reaksie van Bennie Mostert

‘n Dame in Kaapstad wat van al die onbybelse onderstrominge in NUPSA se strategieë bewus is as gevolg van hulle assosiasie met Wagner, Otis en andere, het persoonlik met ds. Bennie Mostert via e-pos geskakel. Ds. Mostert het tog aanvanklik goeie bedoelinge gehad, en hoe is dit dat hy so maklik deur hierdie “nuwe benaderings” van hoogs twyfelagtige en selfs totaal onbybelse geestelike leiers gevang is? Nadat die basiese feite alles aan hom voorgelê is, het hy onder meer só daarop gereageer:

“Ek stem hoegenaamd nie met die bewerings oor Wagner saam nie… Die goed oor Otis sal ek weer moet lees, maar dat George die bloed en versoening van Christus ontken, is nie korrek nie… My advies aan jou is om hierdie materiaal te vernietig en nie te versprei nie. Ek het vir ‘n kort tyd probeer om te verdedig en te verduidelik, maar die moeilikheid raak net meer. Ek konsentreer nou die bietjie krag wat ek het om te bou en mense te motiveer om vir ons land te bid. Ek verseker jou die goed oor Wagner en Otis is nie waar nie – ongeag hoeveel websites mense wil aanhaal  – Bennie.”

Dit is ongelukkig duidelik dat Bennie hierdie twee manne blindelings aanvaar en ook hulle teologie goedkeur – en dit ten spyte van die skreiende dwalings aan hulle kant. As ‘n mens nie ‘n goedbedoelde en goed gemotiveedre vermaning wil aanvaar nie, dan wíl jy nie! Dit is nodig dat die res van Suid-Afrika hiervan moet weet, want ons is die teikengroep vir dié nuwe leringe.

Christelike beoordeling

Die volgende kommentaar deur Tom McMahon oor ons stryd teen die Bose, is baie relevant:

“Die vestings van die duiwel wat neergewerp moet word, is nie letterlike gebiede wat deur demone beheer word nie. Dit is Satan se leuens wat die gedagtes van mense gevange neem (2 Kor. 10:4-5). Hy kan selfs die uitverkorenes van God mislei (Matt. 24:24). Die Bybel sê duidelik vir ons hoe ons met hierdie vestings moet werk: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:31-32).

“Die beweging vir geestelike oorlogvoering mis die merk met sy onbybelse doelstelling. Sy militante en aggressiewe strategie is ook gevaarlik foutief. Ons opdrag is om só met die duiwel te werk: “Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” (Jak. 4:7). Ons word oor en oor vermaan om nie kraggevegte [power encounters] met demone en bose geeste te hê nie, maar om standvastig in die geloof te wees. Petrus sê: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof” (1 Pet. 5:8-9).

Ons tree nie met die duiwel in gesprek en gee aan hom opdrag om ons dorp of stad te verlaat nie. In gevalle van demoniese aktiwiteit moet ons net sterk in die Here staan en bid dat Hý ons van die Bose sal bewaar. Selfs die aartsengel, Migael, het nie self vir Satan in ‘n konfrontasie veroordeel nie, maar gesê: “Die Here bestraf jou!” (Judas 1:9).

Die vraag is of die duiwel ons hoegenaamd sal hoor as ons met Hom praat? Ds. Denzel Dick van Pretoria sê:

·       Alomteenwoordigheid en alwetendheid is eienskappe van God – nie van demone nie! Om die sterkman van Suid-Afrika, of van sekere dorpe, te wil bind, is om verder te gaan as wat die Bybel aan ons voorskryf. Hierdeur word onnodige aandag aan die duiwel gegee wat hy nie verdien nie. Omdat hy nie alomteenwoordig en alwetend is nie, bestaan die vraag of hy wél kennis daarvan kan neem as hy oor afstande heen bestraf word – al is dit ook in die geesteswêreld.

·       Sonde gee plek aan die duiwel. Om die sterkman van ‘n gebied te bind of te bestraf terwyl mense nog in die koppigheid van hulle ou natuur in die sonde volhard, is om jou gesag verder te voer as wat God dit in die Bybel bepaal het. Ons moet liewer bid vir herlewing, vir die oortuiging van sonde en vir bekering onder mense in ‘n bepaalde gebied. Aan diegene wat positief op die prediking reageer, sal die Here verlossing uit satansmag skenk.

As Christene het ons die Here Jesus wat ons Leidsman is, die Woord van God wat ‘n lig vir ons pad is, en die Heilige Gees wat ons in die hele waarheid sal lei. As ons Hom vertrou, sal Hy aan ons verligte oë van die verstand gee om die verborgenheid van God se raadsplan te verstaan. “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Joh. 8:32). Ken jy die vrymakende krag van die Woord van God? Alle ongeregtigheid en dwalinge word in die lig daarvan geopenbaar.

Moenie toelaat dat jy deur selfaangestelde geestelike leiers mislei word nie. Mense soek in hierdie tyd na geld en na mag, en sal alles hiervoor opoffer [soos Esau lank gelede gedoen het]. Onder die leiding van die gees van die Antichris is daar nou ‘n beweging aan die gang om die Christelike kerk te vervals en te verenig. Wanneer die doel met “Christelike ekumene” klaar bereik is, sal hulle ook die hand na die ander gelowe toe uitsteek.

Alle organisasies en bewegings wat deel van hierdie gevaarlike vereniginsgproses is, soos Promise Keepers, Alfa en ander, moet verwerp word. So ook moet die hele tekens en wonders beweging as misleiding beskou word.